ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 07.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седми октомври                               две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР Х.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х.

административно дело номер 1225 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ           Д.Л.Б., редовно призована, явява се лично.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Л.Г., редовно призован, явява се лично.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕ - Кмет на Община Поморие, редовно призован, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Министерство на околната среда и водите София, редовно призован, представлява се от юрисконсулт К., с представено от днес пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Държавата чрез Областна управа Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Ж., с представено от днес пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА СМК бетонов възел СТРОИМА ЕАД, редовно призован, представител не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Топливо АД, редовно призован, представител не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА БСКД Анхиалски солници”, редовно призован, явява се управителя Т.А.Г. – лично и с адв. Е.А., с представено от днес пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.П.Г., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.П.Г., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.С.С., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.С.С., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Г.К., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Д.С., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Д.П., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Илина 98 АД, редовно призован, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Анастас С.Г., редовно призован, явява се лично и с адв. Е.А., с представено от днес пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Х.М., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Х.К., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.Н.П., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.С.Л., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.С.Б., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.Д.В., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Д.В., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Б.Д.М., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Б.С., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.З. Х., редовно призован, не се явява

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.С.К., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Т.К., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Т.К., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.С.Т., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Анхиало 2010 ООД, редовно призован, представлява се от адв. П., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Н.П., редовно призована, не се явява.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба с вх. № 7282/07.10.2014 г. от адв. Ю.Б., в качеството на процесуален представител на Община Поморие. В цитираната молба адв. Б. е заявил становище по съществото на спора, като на първо място е заявил, че жалбата е процесуално недопустима. На второ място е заявил, че жалбата страда от пороци, тъй като в същата не се сочат пороците на административния акт и на трето място се твърди, че жалбата е неоснователна по конкретно заявени мотиви. Към така депозираната молба е представено и решение № 164/17.07.2014 г. по гражданско дело № 220/2013 г. на ПРС.

 

По хода на делото:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.: Да се даде ход на делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСТУЛТ К.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСТУЛТ Ж.: Да се даде ход на делото.

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Д.Л.Б. и Г.Л.Г. против Заповед № РД-16-313/25.04.2014 г на кмета на Община Поморие.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Б.: Поддържам жалбата подадена от нас. С първата жалба към Община Поморие възразихме за този ПУП, тъй като тече дело пред Районен съд - Поморие относно собствеността върху терена, върху който се проектира този ПУП. Решение № 164/17.07.2014 г. на ПРС отхвърля владението по давност и наново тръгват възражения и това дело тече и следва да се изчака решението по делото. Вторият пункт по който възразявам е, че ние като собственици на ПИ 57491.505.51, в кв. 113 с този ПУП няма излаз на нашия имот до улична мрежа. Не е достъпен за ползване. Имотът ни е собственост от 2005 г., а не можем да го ползваме. За този имот плащаме вече 10 години данъци. Представям и моля да приемете писмени доказателства за собствеността ни на въпросния имот, а именно: Решение № 186/05.12.2005 г. на ПРС по гр. дело № 125/2005 г. по описа на съда, Заповед № РД-16-221/25.02.2009 г. на кмета на община Поморие, скица на ПИ № 37463 от 04.10.2010 г. на СГКК, удостоверение за вписвания издадено от Служба по вписванията гр. Поморие, Решение № 164/17.07.2014 г. на ПРС по гр. дело № 220/2013 г. на същия съд и продавателен акт от 1909 г. Други писмени доказателства няма да представям.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.: Поддържам жалбата. Няма какво да посоча. Присъединявам се към казаното от жалбоподателката Б.. Доказателствата, които представи жалбоподателката Б., която е моя сестра, касаят и мен и са относими и към моята жалба.

ЮРИСКОНСТУЛТ К.: Оспорваме законосъобразността на заповедта от община Поморие. Считаме, че тя е незаконосъобразна, тъй като многократно с писма до кмета на община Поморие сме ги уведомявали, че преди одобряването и приемането на ПУП-ПРЗ е необходимо компетентен орган, в случая РИОСВ да бъде уведомен във възможно най-ранен етап с цел преценяване необходимостта от процедурите по ОВОС. Това сме го направили с писма, като представям и моля да приемете последното писмо от 28.05.2014 г. във връзка с постановеното от МОСВ относно проект за ПУП-ПРЗ.

ЮРИСКОНСТУЛТ Ж.: Считаме обжалваната заповед за незаконосъобразна, издадена в нарушение на административнопризводствените правила. Поддържам становището изразено от процесуалния представител на РИОСВ.

АДВ. А.: От името на двамата доверители се присъединявам към жалбата. Намирам същата за основателна. Наред с горното, моите доверители оспорват атакуваната от жалбоподателите заповед във връзка с нарушена административна процедура. Те са се запознали с Протокол № 4/05.02.2014 г. и са установили, че в оригиналния протокол няма подписи на лицата, които са участвали в експертния съвет. В тази връзка молим да задължите да представят оригинала с цел доказване, че процедурата е нарушена. Наред с горното твърдим, че страната, която е била възложител на ПУП-а не разполага с материални права за процесния имот както към момента на заявяването, така и понастоящем, тъй като права за този имот има трето лице, което се представлява от адв. П.. Не са налице основанията за започване на производството по изменение на ПУП.

Искането ми е за прилагане на заверено копие от оригинала на Протокол № 4/05.02.2014 г. на ЕСУТ при община Поморие.

АДВ. П.: Аз считам, че производството е недопустимо. Жалбоподателите нямат качеството на заинтересовани страни. Не е налице нито една от хипотезите на чл. 131 от ЗУТ. Освен това, по делото е представена извадка от КР, в която са отразени собствениците на съседните имоти. Нито един от жалбоподателите не фигурира в него, поради което считам, че делото следва да бъде прекратено.

На второ място: считам, че жалбата не отговаря на изискванията за незаконосъобразност на обжалвания административен акт. Доводите касаят по-скоро спор за материални права, които безспорно имат. Ние не го отричаме, но решението не е влязло в сила и то не би повлияло по никакъв начин на този процес. Ще се нанесат промени в кадастъра и имотния регистър. Във връзка с доводите за недопустимост на производството представям Ви определение на Административен съд – Бургас, постановено по административно дело № 2140/2012 г., както и потвърждаващото го такова на Върховен административен съд, в което съдът е приел, че липсва качеството им на заинтересовани страни, които са конституирани в настоящия процес. Твърдя, че техническите параметри на тази заповед, която е обжалвана по административно дело № 2140/2012 г. са абсолютно същите. Тази заповед не е отменена. Към момента на издаване на тази заповед от 2012 г., по повод на която се е развило производството, е имало становище на МОСВ при същите технически параметри. На този етап няма да ангажирам други доказателства.

 

Съдът, като взе предвид становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка и с жалбата документи като писмени доказателства по делото.

ПРИЕМА представените от жалбоподателите в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

ПРИЕМА представените от адв. А. – процесуален представител на част от заинтересованите страни документи като писмени доказателства по делото.

ПРИЕМА представените от адв. П. документи като писмени доказателства по делото.

ЗАДЪЛЖАВА ответника по оспорване - Кмет на Община Поморие, в 7-дневен срок считано от датата на получаване на съобщението, да изпрати за прилагане по делото на заверено копие от оригинала на протокол № 4/05.02.2014 г. на ЕСУТ при община Поморие.

На основание чл. 171, ал. 4 от АПК, съдът УКАЗВА на жалбоподателите, че за някои обстоятелства от значение за делото не сочат доказателства. В настоящото съдебно заседание жалбоподателката Б. направи уточнение по жалбата, като разясни обстоятелствата, които според нея обосновават незаконосъобразност на оспорения административен акт. Във въпросните уточнения жалбоподателката посочи, че заповедта е незаконосъобразна поради липсата на връзка на собствения им имот към уличната мрежа.

Съдът УКАЗВА на жалбоподателката Б., че в подкрепа на така заявеното твърдение същата не сочи доказателства.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателите да ангажират допълнителни доказателства, в т.ч. и чрез ангажиране и на съдебно-техническа експертиза в подкрепа на заявените в жалбата и уточнени в днешно съдебно заседание твърдения за незаконосъобразност на оспорения административен акт.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 16.12.2014 г. от 14,20 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: