ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 01.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи октомври                                    две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: Й.Д.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1225 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Вечил 1”ЕООД, редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт К., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас, се явява прокурор Д..

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.Ш., редовно уведомена.

 

Съдът ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба от процесуалния представител на жалбоподателя, с искане да се даде ход на делото, заявява, че поддържа жалбата, не оспорва представеното писмено заключение на вещото лице и няма въпроси към него. Иска се присъждане на разноските пред Върховен административен съд и юрисконсултско възнаграждение.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

П.С.Ш. - 56 години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Няма какво да добавя към заключението, към момента.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Стойността на строителната услуга, може ли да кажете как сте я формирали? Добавили ли сте разходи за цена на проекта и строителен и инвеститорски контрол?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.:  Не, не съм включила тези посочени разходи от юрисконсулт К., защото моето мнение и след това на Върховен административен съд, че себестойността е чистите СМР-та за изграждане на обектите за обезщетение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам повече въпроси към вещото лице. Оспорвам заключението досежно посочената крайна цена. Считам, че към същата следва да се добави разходи за цена на проекта и строителен и инвеститорски контрол, тъй като същите формират и са елемент от себестойността на строителната услуга. Тези разходи считаме, че са в размер на 10 704.63 лева, така както е приел експерта в ревизията. В хода на ревизионното производство вещото лице е определило тези стойности на база СЕК за 2008 година, по които е работило и вещото лице в настоящото производство. Няма други доказателствени искания нямам. Не възразявам да се приеме заключението.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 600 лева, платими от внесения депозит.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Уважаема г-жо съдия, моля да потвърдите обжалвания ревизионен акт, в частта на установените задължения по ЗДДС. Считам, че направените констатации са обосновани и законосъобразни.

На основание чл.161 от ДОПК, моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на 1747 лева.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо съдия, считам жалбата за неоснователна, а ревизионният акт за правилен и законосъобразен, поради което моля да оставите жалбата без уважение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.25 часа.

     

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: