ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 18.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На осемнадесети октомври                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1224 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.И.М., редовно уведомен, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА, че с молба вх. № 9202/30.08.2017 г. ответникът е представил по делото изисканите с определение от предходно съдебно заседание документи.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Да се приемат като доказателства представените документи. Други доказателствени искания нямам.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените с молба вх. № 9202/30.08.2017 г. от ответника документи под опис, с изключение на заповед № Л-748/24.02.2017 г. на Главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, тъй като законосъобразността на този акт е предмет на настоящия съдебен спор.

Поради липса на други доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника с молба вх. № 9202/30.08.2017 г. документи под опис, с изключение на заповед № Л-748/24.02.2017 г. на Главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, тъй като законосъобразността на този акт е предмет на настоящия съдебен спор.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Моля да отмените заповедта, с която ми е наложено дисциплинарно наказание „Порицание” от Главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, като освен мотивите, които съм изложил в жалбата, искам да добавя, че смятам за порок на обжалвания акт това, че административнонаказващият орган не се е произнесъл относно вината, както му е вменено по силата на чл. 206, ал. 2 от ЗМВР, което смятам за съществен порок, още повече в практиката на Административен съд – гр. Бургас е да отменя актове на това основание. Смятам, че са представени достатъчно доказателства по делото, които показват, че за периода, за който е вменено извършено от мен нарушение, е доказано, че съм изпълнявал задълженията си, произтичащи от нормативни актове и трудовата характеристика, издал съм заповеди, с които съм регламентирал задълженията на служителите. Нарушението, което е констатирано – бягство на лишен от свобода от Затвора – гр. Бургас, видно и от представената заповед за работното време на служителите, е извършено във време, в което аз не присъствам в затвора и не изпълнявам в пълен обем служебните си задължения, тоест бягството е в резултат на неизпълнение на служебните задължения на конкретни лица. Поради това, воден от всички основания, изброени по-горе, моля да отмените заповед №Л-748/24.02.2017 г. на Главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, с която ми е наложено наказание „Порицание“ за срок от три месеца.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: