ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,24.09.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и четвърти септември       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1224 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Д.В., редовно уведомен, не се явява.

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Д.В., редовно уведомен, явява се лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА ПОМОРИЕ, редовно уведомен, представлява се от адв.Б., който представя пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, редовно уведомени, представлява се от юрисконсулт К., която представя пълномощно;

ОБЛАСТНА УПРАВА БУРГАС, редовно уведомени, представлява се от юрисконсулт Ж., която представя пълномощно;

За „СТРОИМА” ЕАД, редовно уведомени, се явява ликвидаторът С.К.;

„ТОПЛИВО” АД,  „АНХИАЛО 2010” ООД и СКД „АНХИАЛСКИ СОЛНИЦИ”, редовно уведомени, не изпращат представители;

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Г.П.Г., Д.П.Г., Н.С.С., П.С.С., М.Г.К., Н.Д.С., Г.Д.П., редовно уведомени, не се явяват;

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ИЛИНА 98” АД, редовно уведомена, се явява Б.Т., пълномощник, който не притежава качество на лице по чл.20 от ГПК, поради което

СЪДЪТ НЕ ДОПУСКА до участие в процеса Б. А.Т., като пълномощник на заинтересованата страна „Илина 98” АД.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ А.С.Г., Н.Х.М., Т.Х.К., В.Н.П., Г.Л.Г., С.С.Л., М.С.Б., Б.Д.М., Н.Б.С., Д.З.Х., В.З.Х., Т.С.К., Д.Т.К., Г.Т.К., П.С.Т., редовно уведомен, М.Н.П., редовно уведомени, не се явяват;

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Л.Б., редовно уведомена, се явява лично.

 

 Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.В.: Да се даде ход на делото.

Адв.Б.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт К.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Ж.: Да се даде ход на делото.

Ликвидаторът К: Да се даде ход на делото.

Заинтересованата страна Д.Б.: Да се гледа делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.В.: Поддържаме жалбата. Ние, като собственици на част от общия парцел, първо парцела трябва да се урегулира, за да се осигури достъп до нашия парцел.

         Представям и моля да приемете решение на Районен съд-гр.Поморие, което излезе след като подадохме жалбата. Нашият парцел е вътре в целия този двор и трябва да ни се осигури достъп. Има няколко варианта, но първо трябва да се урегулира парцела.

 

         Заинтересованата страна Д.Б.: Към този ПУП да се направи пътна връзка и за нашия имот.

         Експертиза няма да искаме. Те правят ПУП в техния терен. За този имот няма регулация, не са обособени като парцели. Искаме да се направи пътна връзка за всички парцели в този общ имот.

 

         Адв.Б.: Оспорвам изцяло жалбата. Считам същата за недопустима. На първо място, съгласно чл.131, ал.1 от ЗУТ заинтересувани лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения са собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, а до неговото въвеждане - по данни от кадастралния регистър, както и лицата, на които е предоставена концесия, когато недвижимите имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на плана. Видно от съдържащите се в делото удостоверение и извадка от кадастралния регистър на СГКК-гр.Бургас, жалбоподателите не спадат към определените по чл.131 от ЗУТ лица, поради което по отношение на тях липсва правен интерес от обжалване на процесната заповед.

         Тъй като жалбоподателите не са представили активна легитимация за оспорване, то е налице процесуална пречка за продължаване на настоящото производство, с оглед на което моля производството по настоящото дело да бъде прекратено, а жалбата оставена без разглеждане като недопустима.

         На следващо място:

         В жалбата не се сочат никакви пороци на административния акт, от който се изразява най-общо недоволство. Жалбата не отговаря на изискванията на чл.150, ал.1, т.5 и 6 от АПК. Констатирайки това, Административен съд-гр.Бургас с разпореждане от 03.06.2014г. по административно дело № 1168/2014г., от което, както е известно е отделено настоящото производство, е разпоредил и съответно указал на жалбоподателите да  посочат изрично какви пороци твърдят за обжалвания административен акт, както и да внесат дължимата държавна такса. Това указание е получено от жалбоподателя Р.В., лично за него и за брат му П.В., на 10.06.2014г. С писмо от 16.06.2014г. жалбоподателите са представили квитанция за платена държавна такса, но не са изпълнили указанията да посочат какви са пороците на обжалвания административен акт. С оглед на което е изтекъл срока за отстраняване на нередовности по жалбата на 17.06.2014г. и моля на основание чл.158, ал.3 от АПК производството по настоящото дело да бъде  прекратено.

         На последно място – допустимостта:

         В оскъдната жалба се твърди, че за посочения имот се води дело № 220/2013г. на Районен съд-гр.Поморие. Видно от съдържащото се по делото удостоверение издадено от Районен съд-гр.Поморие, по посоченото дело № 220/2013г. предметът на същото дело касае имот с идентификатор 57491.505.51, докато видно от обжалваната заповед, същата е за одобрения на ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 57491.505.108.

         Поради което и това единствено изложено в жалбата основание, не следва да бъде възприемано.

         В случай, че съдът не приеме изложените доводи за недопустимост на жалбата и не прекрати производството по настоящото дело, по същество на жалбата, считам същата за неоснователна и тъй като в нея не са посочени каквито и да било пороци на обжалвания административен акт единственото, което бих могъл да заявя в момента е, че административният  акт е издаден от компетентен орган, в рамките на правомощията му, в предвидената от закона форма и при спазване на законовите материалноправни и процесуалноправни разпоредби за неговото издаване.

         Поради което моля да оставите без уважение жалбата.

 

         Юрисконсулт Ж.: Считам обжалваната заповед за незаконосъобразна, тъй като от представените по делото доказателства не става ясно какви са указанията дадени от РИОСВ относно изискването на специалните закони, в случая визирам лист 118 от делото, на който се намира писмо с изх № 6/03.04.2013г. до „Анхиало 2010” ООД с копие до Община Поморие, с което се сочи, че предложението подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

         В тази връзка, моля да се изискат преписката по писмо с изх.№ 6/03.04.2013г. и преписката по писмо с изх.№ 08001747/20.05.2014г. на МОСВ.

 

         Юрисконсулт К.: По отношение заявеното в днешно съдебно заседание, считам, че заповедта е незаконосъобразна, тъй като не е съобразена с изискванията по Закона за опазване на околната среда. Ако съдът прецени, ще представя в следващото съдебно заседание документите.

 

         Заинтересованата страна Д.Б.: Районен съд-гр.Поморие отхвърли искането на „Анхиало 2010” да са собственици на целия имот, тъй като по документи доказват собственост само на 21 дка, останалото го искат по давност, но районния съд отхвърли искането им. Ние сме собственици на част от имота, който претендират. Не оспорваме нищо в момента по тяхната собственост, просто искаме, ако този ПУП остане в сила, пътната им връзка да бъде свързана с нашия имот. По отношение доказване собствеността, те водят друго дело.

 

         Ликвидаторът К: Неправилно сме призовани за това дело, ние не притежаваме имот, а имаме само удостоверение за търпимост, поради което нямаме правен интерес от това дело. Представям удостоверението за търпимост заедно със скица.

 

                                                           

         Съдът намира, че „СТРОИМА” ЕАД не следва да участва като заинтересована страна в производството, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ЗАЛИЧАВА „СТРОИМА” ЕАД като заинтересована страна в производството по делото.

 

 

                                                             

След като изслуша становищата на страните и съобрази представените по делото писмени доказателства, по отношение направеното възражение за допустимост, поради нередовност на жалбата, съдът намира същото за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ жалбата с рег.№ 94П-488-1/29.05.2014г. на П.Д.В. *** и Р.Д.В. ***.

         УКАЗВА на същите в 7-дневен срок, считано от днес за жалбоподателя Р.В. и считано от уведомяването за П.В., да представят доказателства за правото си на собственост върху ПИ с идентификатор 57491.505.108, както и да приведат жалбата в съответствие с изискванията на чл.150, ал.1 от АПК, като обозначат обжалвания административен акт, както и да посочат в какво се състои незаконосъобразността на оспорения административен акт и в какво се състои искането.

         УКАЗВА на жалбоподателите, че при неизпълнение на дадените указания, производството по делото ще бъде прекратено.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: