Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 1245                       22 юни 2018  година                     град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на четиринадесети юни, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                      2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Йовка Банкова

Прокурор Христо Колев

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 1223 по описа за  2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл.208 и сл.АПК.

Образувано е по касационна жалба на Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда“ София против решение № 149 от 03.04.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 48/2018 г. по описа на Районен съд  Несебър, с което е отменено наказателно постановление № 15-0000651 от 21.11.2017 г., издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” София, с което на ЕТ „Стара ока - М.К.”, с ЕИК по Булстат 200733129, със седалище и адрес на управление-гр.Несебър, ул.“Г. Димитров“ №39, представлявано от М.Б.К., на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда/КТ/, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000.00/две хиляди/ лева за нарушение по чл.63, ал.2 КТ.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В жалбата твърди, че решението на районния съд е неправилно, постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон и в противоречие със събраните доказателства. Иска да се отмени решението и да се потвърди наказателното постановление.

Ответникът по касационната жалба, редовно уведомен, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд Несебър да се остави в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 от АПК, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд Несебър, с решение № 149 от 03.04.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 48/2018 г. по описа на съда, е отменил наказателно постановление № 15-0000651 от 21.11.2017 г., издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” София, с което на ЕТ „Стара ока - М.К.”, с ЕИК по Булстат 200733129, на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда/КТ/, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000.00 лева за нарушение по чл.63, ал.2 КТ.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че установеното с акта нарушение е неправилно квалифицирано от административнонаказващия орган като нарушение на чл.63, ал.2 КТ, вместо по чл.62, ал.1 КТ, с което е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, обуславящо отмяна на наказателното постановление като незаконосъобразно.

Санкцията е наложена на ЕТ „Стара ока - М.К.” за това, че в качеството си на работодател по смисъла на §1, т.1 ДР КТ, на 08.08.2017 г. в 12:30 часа допуснал до работа  лицето С.Б.И.да изпълнява трудови функции като „продавач-консултант”, като обслужва клиенти в стопанисвания от търговеца обект - павилион за риба „Морско око” в град Несебър, преди да му връчи срещу подпис копие на хартиен носител от завереното от ТД НАП уведомление по чл.62, ал.3 КТ. За това нарушение, квалифицирано по чл.63, ал.2 КТ, на ЕТ „Стара ока - М.К.” е съставен акт за установяване на административно нарушение № 15-0000651/10.08.2017 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

В касационната жалба са изложени доводи, че районният съд е тълкувал неправилно разпоредбата на чл.63, ал.2 КТ, както и че установеното нарушение е доказано по несъмнен начин и е правилно квалифицирано от административнонаказващия орган, за което законосъобразно е ангажирана отговорността на едноличния търговец.

Обжалваното решение е валидно, допустимо и правилно по следните съображения:

Установената от районния съд фактическа обстановка се подкрепя от събраните по делото доказателства, поради което настоящият касационен състав я възприема изцяло.

По делото е доказано по несъмнен начин, че при проверката за спазване на трудовото законодателство на 08.08.2017 г. в стопанисвания от ответника по касация павилион за риба „Морско око”, находящ се в град Несебър, е установено лицето Стоян Байчев Иванов, което изпълнявало трудови функции като „продавач-консултант”, като обслужвало клиенти в обекта. Това обстоятелство е потвърдено от работника в декларация по чл.402 КТ, в която е посочил, че работи в обекта по силата на сключен трудов договор на длъжността „продавач” с работно време от 08:00 часа до 14:00 часа, има един почивен ден в седмицата, срещу уговорено месечно трудово възнаграждение в размер на 230.00 лева. В изпълнение на дадените му указания, едноличният търговец е представил на 10.08.2017 г.  изисканите от проверяващите писмени документи, между които трудов договор за неопределено време № 1/09.08.2017г., сключен между него и  С.Б.И.и справка за приети и отхвърлени уведомления по чл.62, ал.5 КТ от 09.08.2017 г., цитирани в НП. От тези документи се установява, че към датата на проверката в търговския обект, приета и за дата на извършване на нарушението - 08.08.2017 г., все още не е бил сключен трудов договор между ЕТ „Стара ока - М.К.” и  С.Б.И.в изискуемата от чл.62, ал.1 КТ писмена форма. Същият е сключен в деня, следващ проверката - 09.08.2017 г. При липса на писмен трудов договор няма как за работодателя да възникне задължение по чл.62, ал.3 КТ да подаде уведомление за сключването му до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, а оттам и задължение за същия да предостави на работника, преди постъпването му на работа, копие от това уведомление, заверено от ТД НАП в какъвто смисъл е разпоредбата на чл.63, ал.2 КТ.

Изложеното налага извода, че ЕТ „Стара ока - М.К.” не е осъществил от обективна страна състава на нарушението на чл.63, ал.2 КТ, поради което неправилно е ангажирана отговорността му с оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Към 10.08.2017г., когато е извършена проверка на допълнително представените от търговеца документи,  на контролните органи е станал известен фактът, че на 08.08.2017 г. С.Б.И.е престирал труд в проверявания търговски обект без сключен трудов договор в писмена форма с едноличния търговец, което съставлява нарушение на чл.62, ал.1 КТ във вр. §1, т.1 ДР КТ.

Съдът осъществява единствено контрол за законосъобразност на НП и за него не съществува възможност да преквалифицира нарушението като изправя волята на административнонаказващия орган. Ето защо, като е отменил оспореното решение, районният съд е постановил правилно съдебно решение, което следва да се остави в сила.

Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 АПК, Административен съд  Бургас, ХIV - ти състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 149 от 03.04.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 48/2018 г. по описа на Районен съд  Несебър.

Решението е окончателно.

                           

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:1.                    2.