ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 15.02.                                                                    град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   VІІІ-ми административен  състав       

На петнадесети февруари                       две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1223 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

          Жалбоподателят П.И.Д. като ЕТ „А. - П.Д.” - редовно уведомена се представлява от адв. Н. с представено по делото пълномощно.

          За ответника - директора на Дирекция „ОДОП”- Бургас при ЦУ НАП – София - редовно уведомен се явява юк. И. с представено по делото пълномощно.

          Явява се вещото лице С.А..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили доказателства от ответника с писмо вх. № 11775/21.12.2016 г./ от л. 445 до л. 446 от делото/.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза с вх. № 1231/07.02.2017 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

адв. Н.: Представям и моля да приемете писмени доказателства по опис. Да се пристъпи към изслушване на вещото лице.

 

юк.  И.:  По отношение на представените от процесуалния представител на жалбоподателя писмени доказателства не възразявам да се приемат по делото, но ги считам за неотносими. По твърдения на жалбоподателката Г. Г. й е дал сумата от 10 000 лв. през 2003 г. Представените в днешно съдебно заседание доказателства касаят изплатени на суми на лицето и изтеглени такива след 2004 г. В този смисъл тези доказателства не удостоверяват по никакъв начин твърденията на жалбоподателката, както и дали лицето Г. е имало възможност през 2003 г. да й даде въпросната сума, т.е. дали същата е била налична въобще.

Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

адв. Н.: В експертизата вещото лице е изложило доходите към 2003 г. Тези твърдения са заявени от лицето Г.още в предходно съдебно заседание, където стана ясно, че през целия си житейски път същият е разполагал със средства и е имал възможност да подпомага цялото семейство.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

С. В. А. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

адв. Н.:  Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

юк.  И.: Относно Г. Г., когато изследвахте наличните парични средства сте записали на страница № 8 от заключението, че същият не е закупувал недвижими имоти. Съобразихте ли разходите му за издръжка и живот за този период? 

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Съобразих ги, да. По данни лицето през цялото време е било в Испания. От всички документи по делото се вижда, че г-н Г.е бил международен шофьор и няма как да съобразявам  в заключението разходи за издръжка и живот по статистически данни в България.

 

юк.  И.: Нямам повече въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя писмени доказателства по опис, както и тези постъпили от ответника с писмо вх. № 11775/21.12.2016 г./ от л. 445 до л. 446 от делото/.

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 700,00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 700 лв. на 15.02.2017 г./.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА  ход на делото по същество:

 

адв. Н.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на моя доверител като законосъобразна. Моля да кредитирате заключението на вещото лице, в което са съобразени дадените парични средства от нейната майка, вуйчо, доходите като ЕТ и предоставените  средства от съпруга й при продажбата на недвижим имот. Исканията ни са свързани с това, че се установи по безспорен начин, че Г. Г. през целия си житейски път е имал доходи над средните. Той лично заяви, че е подпомагал както П. Д., така и майка й, с оглед на което същата е имала възможност да представи твърдяната от моята доверителка сума на дъщеря си.

  Моля да ни присъдите разноските по делото.

 

юк.  И.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите ревизионния акт. По отношение на дадената сума от г-н Г. в съдебно заседание той заяви, че е подпомагал текущо жалбоподателя, предоставил й е определена сума. Няма нищо лошо в това, но сумата е за текущата година, а не за целия период. Претендирам присъждане на юрисконсултско възнаграждение, както и да бъде приложена процедурата по смисъла на чл. 161, ал. 3 ДОПК.

 

адв. Н.: Видно от доказателствата същите не са изготвени от страна по делото. Считам, че не следва да се прилага разпоредбата на чл. 161, ал. 3 ДОПК. Няма как друго лице да бъде задължено да ги представи в хода на административното производство.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: