ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 12.10.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На дванадесети октомври                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1223 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 11,30 часа се явиха:

         За жалбоподателя П.И.Д. като ЕТ „АНДИ -   П.Д.”- редовно уведомена се явява адв. Н. – представя пълномощно.

         За ответника Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ НАП – София - редовно уведомен се явява юк.  И. – представя пълномощно.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на П.И.Д. като ЕТ „АНДИ - П.Д.” с ЕИК по Булстат 102725906, със  седалище и адрес на управление- гр. Бургас, ул. „Пиргос” № 3 против Ревизионен акт № 02000215002662 – 091-001 от 02.12.2015 г. на началник сектор, възложител на ревизията и главен инспектор по приходите при ТД НАП Бургас, частично потвърден с Решение № 122/27.05.2016 г. на директора на Дирекция „ОДОП” - Бургас.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на жалбоподателя, че носи доказателствена тежест за оборване констатациите на административния орган, предвид обстоятелството, че ревизията е извършена по реда на чл. 122 ДОПК.

 

Адв. Н.: Поддържам жалбата. Моля да допуснете до разпит Г. И.Г., досежно предоставянето на 10 000 лв. и съпруга на жалбоподателя, относно установяване на факта за предоставяне в семейния бюджет на личните средства, получени от продажба на  наследствен имот.

Моля да допуснете съдебно-счетоводна експертиза, която  да отговори на формулирани въпроси в молба, която представям в днешното съдебно заседание.

 

Юк. И.: Оспорвам жалбата. Да се приеме административната преписка. По отношение на доказателствените искания от процесуалния представител на жалбоподателя - предоставям на съда.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА до разпит двама свидетели при довеждане от жалбоподателя, които ще установяват относими към предмета на спора обстоятелства.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза,  вещото лице по която след като извърши необходимите справки и се запознае с доказателствата по делото, да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси, формулирани в нарочна  писмена молба, представена в днешното съдебно заседание.

НАЗНАЧАВА за изготвяне на заключението вещото лице С. А. при депозит в размер на 700,00 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 07.12.2016 година от 10.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението след внасяне на определения депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: