О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

     Номер 1085                Година 30.06.2014                  град Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на тридесети юни две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание, в състав:

 

                                                                      Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 1223 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба на Д.Г.Д. с ЕГН: ********** *** с която се обжалва отказ на началника на сектор „ПП” гр.Бургас да разпореди връщане на свидетелството му за управление, отнето и задържано неправомерно от 16.05.2011г., обективиран в писмо № МК-13-1321/24.03.2014г.. В исковата молба се прави искане Министъра на вътрешните работи да отмени всички актове на МВР Несебър и да разпореди внасянето на преписката в съда за определяне на вредите, настъпили като причинно-следствена връзка от неадекватните действия на служителите от РПУ-МВР гр.Несебър, като разпореди връщане на свидетелството за управление. На следващо място се иска от съда да осъди вреди на пострадалия водач на Мерцедеса за ремонт и поправки, получени при ПТП в размер на 2 800 лева – нови части и труд, разноски за адвокат в двете инстанции – 600 лева, автотехническа експертиза  - 250 лева и съдебно-делови – 150 лева.

С разпореждане 2989/12.06.2014г., исковата молба е оставена без движение, като неотговаряща на изискванията на чл.127, ал.1 от ГПК, като е указано на ищеца, че в  7 – дневен срок от уведомяването, следва: 1.Да посочи изрично обжалвания административен акт, съответно конкретните действия или бездействията които обжалва и в какво се състои неговото искане, съобразно предмета на оспорването; 2.Да посочи конкретните административни актове, действия и/или бездействия, от които претендира, че са възникнали вреди, административните органи и/или длъжностните лица които са ги извършили или допуснали, както и вида и размера на претендираните вреди от всеки един акт, действие и/или бездействие. В случай, че се претендират вреди от административни актове, следва да се ангажират доказателства, че същите са отменени по административен или съдебен ред; 3.Да посочи надлежен ответник по иска, като се съобрази нормата на чл.205 от АПК, съгласно която искът за обезщетение се предявява срещу юридическото лице, представлявано от органа, от чийто незаконосъобразен акт, действие или бездействие са причинени вредите; 4.Да заплати държавна такса в размер на 20 лева по сметка на Административен съд гр.Бургас и да представи като доказателство по делото съответния платежен документ

В разпореждането на съда изрично е отбелязано, че при неизпълнение на указанията в срок на основание чл.129, ал.3 от ГПК, исковата молба, заедно с приложенията към нея ще бъде върната, а производството по делото прекратено.

Ищецът е уведомен лично за указанията на съда на 18.06.2014г. и определения му срок за отстраняване на нередовностите изтича на 25.06.2014г.. По делото е постъпила молба вх.№ 4817/24.06.2014г. с искане за предоставяне на правна помощ. Не са представени доказателства за платена държавна такса и не е направено искане за освобождаване от заплащането и, поради което следва да се приеме, че нередовностите по исковата молба не са отстранени, без да е необходимо съдът да се произнася по искането за предоставяне на правна помощ, което касае изпълнението на указанията дадени в точки от 1 до 3 от разпореждането. Ето защо и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, исковата молба следва да се върне, като нередовна, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.203 ал.2 от АПК, във връзка с чл.1 ал.2 от ЗОДОВ, чл.144 от АПК и чл.129 ал.3 от ГПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

                                                   О П Р Е Д Е Л И               

 

ВРЪЩА исковата молба на Д.Г.Д. с ЕГН: ********** ***.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1223 по описа за 2014г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: