О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

                       972         10.06.2014 година                                     гр.Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                                   ХVІ-ти състав

На десети юни,                                                         две хиляди и четиринадесета година

В закрито заседание в следния състав:

Председател:   Станимир Христов

Членове:       1. Румен Йосифов

                       2. Атанаска Атанасова

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 1222 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на началника на Районно управление „Полиция” Карнобат, против решение №65/28.04.2014г. постановено по НАХД №124/2014г. по описа на Районен съд Карнобат, с което е отменено наказателно постановление №42/14.02.2014г. на началника на РУП-Карнобат. С наказателното постановление за нарушение на чл.315, ал.1, т.1 от КЗ на Л.К.Г. е наложено административно наказание: глоба в размер на 400лв. Касаторът счита, че решението на районния съд е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде потвърдено издаденото наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. 

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, но след преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК поради което се явява процесуално недопустима.

Видно от приложените по делото доказателства, решение №65/28.04.2014г. постановено по НАХД №124/2014г. по описа на Районен съд Карнобат е съобщено на касатора на 29.04.2014г. Видно от положения входящ номер, жалбата против цитирания съдебен акт е постъпила в деловодството на Районен съд Карнобат на 15.05.2014г. Тъй като касаторът е ръководител на държавно учреждение – РУП-Карнобат, жалбата има и изходящ номер от същото с дата 14.05.2014г.

Съгласно чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, решението подлежи на касационно обжалване пред административния съд на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс. Нормата на чл.211, ал.1 от АПК изисква жалбата да се подава до касационната инстанция чрез съда, който е постановил решението, в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено. В настоящият случай, решението на първоинстанционния районен съд е било получено на 29.04.2014г., като срокът за подаване на жалбата срещу това решение е изтекъл на 13.05.2014г. – работен ден. От доказателствата по делото се установява, че касационната жалба изведена от РУП-Карнобат на следващия ден и е подадена в районния съд едва на 15.05.2014г., т.е. както извеждането на жалбата от полицейското управление, така и подаването й в съда, е извършено след изтичане на преклузивния 14-дневен срок.

Водим от горното и на осн. чл.215, т.3 от АПК, вр. чл.236 АПК и чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на началника на Районно управление „Полиция” Карнобат, против решение №65/28.04.2014г. постановено по НАХД №124/2014г. по описа на Районен съд Карнобат, с което е отменено наказателно постановление №42/14.02.2014г. на началника на РУП-Карнобат, с което на Л.К.Г. за нарушение на чл.315, ал.1, т.1 от КЗ е наложено административно наказание: глоба в размер на 400лв..

ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 1222/2014г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

                         2.