Р Е Ш Е Н И Е

 

    1142                                      11.06.2018г.                                       гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на тридесет и първи май две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2. МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  Ирина Ламбова

прокурор: Христо Колев

като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАН дело № 1221 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационната жалба на „Хом Кеър Хотелс“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул.„Христо Ботев“ № 31, ет. 1, ЕИК 203980775, представлявано от управителя П.С.С, чрез пълномощник адв. И.И. от БАК против Решение № 72 от 16.04.2018 г. по НАХД № 41/2017 по описа на Районен съд – Царево. С решението е потвърдено Наказателно постановление № 09-001766/09.01.2018г. на  изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" – гр.София, с което на касатора, за нарушение на чл.76, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност /ЗТМТМ/, на основание чл.79, ал.4 от ЗТМТМ, във вр. с чл.48, ал.2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ е наложена имуществена санкция в размер на 2 000.00 лева.

В жалбата се излагат доводи, че решението е незаконосъобразно, постановено в разрез с установената по делото фактическа обстановка. Иска отмяна на решението и отмяна на НП.

В съдебно заседание касаторът „Хом Кеър Хотелс“ ООД, редовно призован не се явява, представлява се от упълномощен представител който поддържа жалбата.

Ответникът по касационната жалба Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" – гр.София, редовно призован, не изпраща представител. Представя по делото писмена защита, с която изразява  становище за неоснователност на жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита жалбата за основателна и решението следва да бъде отменено.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

С процесното НП дружеството е санкционирано за това, че в качеството си на работодател, на 08.08.2017г. е допуснало О.К., украинска гражданка, да полага труд, като „камериерка“ хотел „Жасмим“, гр. Китен. Дружеството „„Хом Кеър Хотелс“ ООД в качество си на работодател е наело лице О.К., украинска гражданка, без регистрация в „Агенцията по заетостта“. За констатираното е съставен АУАН № 09-001766 от 10.10.2017г., въз основа на който е издадено оспореното пред РС – Царево НП.

За да постанови решението първостепенният съд е приел, че в проведеното административнонаказателно производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. По същество е приел, че установеното деяние е съставомерно и е обосновал извод за правомерно ангажиране отговорността на дружеството на соченото основание. Размерът на наложената имуществена санкция съдът е преценил за правилно определен. Излага подробни мотиви, защо не са налице основания за прилагане на чл.28 от ЗАНН.

Решението е правилно.

Настоящият съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК, като споделя напълно направените въз основа на нея правни изводи, и не намира за основателно да ги преповтаря.

От анализа на доказателствата по делото се установява, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от страна на административно-наказващия орган, които да са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.

Настоящият съдебен състав установи, че нито в производството пред първостепенния съд, нито в настоящото са налице доказателства, а и не се твърди, че има издадено разрешение за работа от Агенцията по заетостта. Предвид това, правилно РС приема, че дружеството безспорно е осъществило състава на вмененото с НП нарушение. В случая от касатора не са ангажирани доказателства, които да оборят фактическите констатации относно вмененото му административно нарушение, поради което правилно и законосъобразно е ангажирана административнонаказателната му отговорност.

Касационната инстанция споделя изложените от РС – Царево мотиви, че не е налице маловажен случай и размерът на наложената имуществена санкция е определен съобразно чл.27 ал.2 от ЗАНН. Същият е справедлив, определен е в предвидения от закона минимум и не са налице основания за допълнителното му редуциране.

Предвид горното настоящата инстанция намира касационната жалба за неоснователна, като всички изложени по-горе съображения водят до извода, че атакуваното в настоящото производство решение на Районен съд - Царево е валидно, правилно и законосъобразно, съобразено с всички събрани и обсъдени по делото доказателства, поради което и следва да бъде оставено в сила.

 За пълнота на изложението следва да се отбележи, че с ДВ бр. 24/2018г. са публикувани изменения на ЗТМТМ и ЗЧРБ, влизащи в сила от 23.05.2018г. С тези промени се отменят разпоредбите на  чл.76, ал.1 от  ЗТМТМ и чл.48, ал.2 от ЗЧРБ. Въпреки това настоящият съдебен състав намира, че и след влизане в сила на измененията на посочените нормативни актове няма основания за прилагането на чл.3, ал.2 от ЗАНН, като по-благоприятен за наказаното лице закон. Измененията са мотивирани с необходимостта от въвеждане на изискванията на Директива (EС) № 2016/801 на ЕП и на Съвета от 11 май 2016 г. в националното законодателство, в резултат на което са предприети редакции в ЗЧРБ и в глава десета „Административно-наказателни разпоредби“ от ЗТМТМ. Създадена е и нова разпоредба, тази на чл.75а, ал. 2 от ЗТМТМ /в сила от 23.05.2018г./, която се явява и относимия санкционен състав за осъществени нарушения по смисъла на отменения текст на чл.76, ал.1 от ЗТМТМ и предвиждаща налагане на имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лв.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, БАС, касационен състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 72 от 16.04.2018 г. по НАХД № 41/2017 по описа на Районен съд – Царево.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.

    

        

         2.