О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

гр.Бургас, № 1025 / 20.06.2014г.

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, в закрито съдебно заседание на двадесети юни, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                                                        СЪДИЯ:    ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                         

като разгледа адм.д.№1221 по описа на Административен съд-Бургас за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на П.И.Д. ***, ***, със съдебен адрес гр.*** – адвокат С.К. против решение  №94-01-13418/3/22.05.2014г. на директора на Дирекция „Местни приходи от данъци такси и реклама” при Община Бургас, с което е обявен за нищожен акт за установяване на задължения по декларация № АУ-010991 от 18.12.2013г. издаден от гл.експерт в дирекция „МПДТР” при Община Бургас. В мотивите на жалбата е посочено, че решението се обжалва частично. Жалбоподателят е съгласен със становището на органа относно нищожността на АУЗД, счита обаче, че в решението неправилно е посочен размера на задължението – прието е, че общия размер на задължението е 64,40 лв. заедно с лихва за забава в размер на 45,10 лв. Според жалбоподателя действителния размер на задължението е претенцията за неплатен данък върху превозните средства за периода 2005г. – 2012г. в общ размер на 110 лв., от които 64,40 лв. главница и 45,60 лв. лихви. Според жалбоподателя проблема произтича от това, че в решението, с което е обявен АУЗД за нищожен не е посочен размера на задължението, което следва да се „анулира”. Освен това въз основа на процесния АУЗД е образувано изпълнително дело при ЧСИ Иванка Миндова – гр.Бургас, по което са начислени такси, разноски, лихви и други разходи, по които жалбоподателя счита, че следва да се  произнесе административния орган, тъй като неговото поведение и действия са довели до възникването на тези задължения към частния съдебен изпълнител.

Иска да бъде отменен АУЗД № АУ-010991/18.12.2013г. издаден от гл.експерт в дирекция „МПДТР” при Община Бургас като незаконосъобразен с конкретно посочване на сумите, които следва да се приеме, че не се дължат съобразно констатациите на административния орган. Освен това иска на основание чл. 160, ал.3 от ДОПК да се върне преписката на компетентния орган по приходите с указания да изчисли размера на задълженията, които следва да се приспаднат от задълженията на жалбоподателя във връзка с образуваното изпълнително дело и да се предприемат действия за намаляване на дължимите при ЧСИ Миндова суми доколкото намаляването на дължимото задължение по изпълнителното дело намалява размера на простите и пропорционални такси.

Подадената жалба е недопустима по следните съображения:

На жалбоподателя е съставен АУЗД № АУ-010991/18.12.2013г. от приходен орган в дирекция „МПДТР” при Община Бургас, с който са определени задължения за данък върху превозните средства за периода 2005 – 2012г. включително в размер на 64,40 лв. главница и 45,10лв. лихви.

АУЗД е обжалван по административен ред пред директора на дирекция „МПДТР” при Община Бургас, който с оспореното по делото решение е приел, че този акт е нищожен изцяло, което означава, че акта е обявен за правно нищо от момента на издаването му, като в това се включват всички установени с него задължения за данък върху превозните средства – за всички периоди, в т.ч. главница и лихви. По тази причина не е нужно изрично в диспозитива на решението да е посочено какъв конкретен размер на публичните задължения става недължим.

Това е така, защото недължими са всички задължения установени с този АУЗД, който е обявен за нищожен. Независимо от това жалбата е недопустима тъй като на основание чл.156, ал.1 от ДОПК, приложим съгласно чл.4, ал.1 от ЗМДТ, на обжалване пред съда подлежи само потвърдената или изменената част от АУЗД. В частта, в която е отменен, респ. обявен за нищожен АУЗД не подлежи на обжалване. Не подлежи на обжалване пред съд и самото решение на директора на дирекция „МПДТР” при Община Бургас, с което той се е произнесъл по същество на жалбата против АУЗД, както е в конкретния случай.

Искането, касаещо образуваното пред ЧСИ изпълнително производство е недопустимо. Ако сумите установени с АУЗД № АУ-010991/18.12.2013г. издаден от гл.експерт в дирекция „МПДТР” при Община Бургас се събират принудително, това действие на приходния орган е незаконосъобразно, защото процесния АУЗД не е влязъл в сила, нещо повече, с решението на директора на Дирекция „МПДТР” той е обявен за нищожен, което означава, че липсва изпълнително основание. Ако въз основа на такова изпълнително основание, което не е надлежно, ЧСИ е начислил такси, разноски и лихви, то те не следва да се дължат именно поради липса на основание за това, но тези отношения не са във връзка с производството по оспорване на АУЗД, а са между жалбоподателя и ЧСИ и не следва да се разрешават в настоящото производство, толкова доколкото не са оспорени действия на ЧСИ, нито следва да се изисква административния орган да определя какви суми да събира ЧСИ чрез нарочен административен акт, т.е. да посочва на ЧСИ с какви суми да бъде приспаднато задължението на жалбоподателя. Тези действия може да извърши само самия ЧСИ и то въз основа на налични, надлежни изпълнителни основания, респ. въз основа на актове, с които са отменени, изменени  или обявени за нищожни актовете, представляващи изпълнителни основания, какъвто е процесния случай.

В заключение относно възражението, касаещо производството пред ЧСИ следва да се посочи, че съдът може да се произнася само при наличие на надлежно сезиране, което е насочено към оспорване на незаконосъобразни действия на органа по изпълнение, какъвто в процесния случай не е.

По изложените съображения жалбата на П.И.Д. против решението на директора на дирекция „МПДТР” при община Бургас следва да бъде оставено без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено.

Мотивиран от горното, Административен съд – Бургас,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.И.Д. ***, ***, със съдебен адрес гр.*** – адвокат С.К. против решение  №94-01-13418/3/22.05.2014г. на директора на Дирекция „Местни приходи от данъци такси и реклама” при Община Бургас, с което е обявен за нищожен акт за установяване на задължения по декларация № АУ-010991 от 18.12.2013г. издаден от гл.експерт в дирекция „МПДТР” при Община Бургас, като недопустима.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №1221/2014г. по описа на Административен съд - Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБ, в седемдневен срок от съобщаването.

 

 

Съдия :