Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 1244                 22 юни  2018  година                град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД  БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на четиринадесети юни, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                    

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова

                                               ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                    2. Атанаска Атанасова

Секретар Йовка Банкова

Прокурор Христо Колев

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 1220 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл.208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Хом Кеър Хотелс“ООД с ЕИК по Булстат 203980775, със седалище и адрес на управление - гр.София, бул. „Христо Ботев“ №31, ет.1, представлявано от П.С.С., против решение №71 от 16.04.2018 г., постановено по административно наказателно дело №40/2018 г. описа на Районен съд Царево, с което е потвърдено наказателно постановление/НП/ №09-001764 от 09.01.2018 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция/ИА/ „Главна инспекция по труда“ София, с което за нарушение на чл.76, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност/ЗТМТМ/ и чл.48, ал.2 от Закона за чужденците в Република България/ЗЧРБ/ на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 2000.00/две хиляди/ лева.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В жалбата твърди, че  решението е постановено при съществени нарушения на процесуалните правила и закона. Излага подробни съображения. Иска да се отмени решението и потвърденото с него наказателно постановление. Представени са писмени бележки.

Ответникът- Изпълнителна агенция/ИА/ „Главна инспекция по труда“ София, редовно уведомен, не се представлява. Представена е писмена защита, в която се оспорва жалбата и се иска да се остави в сила решението на районния съд.

Представителят на Окръжна прокуратура  Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба, а решението на  Районен съд Царево да се отмени като неправилно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд Царево, с решение №71 от 16.04.2018 г., постановено по административно наказателно дело №40/2018 г. по описа на съда, е потвърдил наказателно постановление №09-001764 от 09.01.2018 година на изпълнителния директора на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ София, с което,  за нарушение на чл.76, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност/ЗТМТМ/ и чл.48, ал.2 от Закона за чужденците в Република България/ЗЧРБ/, на „Хом Кеър Хотелс“ООД, с ЕИК по Булстат 203980775, е наложена имуществена санкция в размер на 2000.00/две хиляди/ лева.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел за безспорно установено, че „Хом Кеър Хотелс“ООД, като работодател, е приело да престира труд, лице, което не е български гражданин/чужденец/ без разрешение за работа или без регистрация в Агенцията по заетостта, с което е нарушило нормата на чл. 76, ал.1 ЗТМТМ. Нарушението било установено от събраните по делото писмени и гласни доказателства. Изложени са мотиви за неприложението на чл.28 ЗАНН.

Санкцията е наложена на  „Хом Кеър Хотелс“ООД, с ЕИК по Булстат 203980775, за това, че на 19.06.2017 г., в качеството си на работодател, е приело гражданин на Украйна, да предоставя работна сила на длъжност „сервитьор“ в обект - хотел „Жасмин“, находящ се в гр.Китен, ул. „Първи май“ №22, без разрешение за работа или регистрация в Агенцията по заетостта. За установеното на 08.08.2017 г. нарушение, на дружеството е съставен АУАН №09-001764 от 10.10.2017 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Касаторът излага доводи, че наказателното постановление е издадено в нарушение на нормата на чл.52, ал.1 ЗАНН и извън предвидените в ЗАНН срокове. Счита, че неправилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност, тъй  като установения в обекта украински гражданин не е полагал труд по трудово правоотношение, а само се е обучавал. Твърди нарушение на чл.27, ал.2 ЗАНН и „маловажност“ на случая.

Обжалваното решение е валидно, допустимо и правилно по следните съображения:

Фактическата обстановка е установена от районния съд в съответствие със събраните доказателства,  поради което настоящият касационен състав я споделя изцяло.

Неоснователно е възражението на касатора, че в административнонаказателното производството са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

Предвидения в нормата на чл.52, ал.1 ЗАНН срок е инструктивен, а не преклузивен и наказателното постановление е издадено в регламентирания от  чл. 34, ал.3 ЗАНН шестмесечен срок от съставяне на АУАН.

Описанието на нарушението  е детайлно и ясно както в АУАН, така и в НП и правилно е квалифицирано по чл.76, ал.1 ЗТМТМ, който съдържа забрана за чужденец да предоставя работна сила без разрешение за работа или без регистрация в Агенцията по заетостта, какъвто е настоящият случай.

Безспорно по делото се установява престиране на труд от чужд гражданин на 08.08.2017 г. без разрешение за работа или разрешение на Агенцията по заетостта, а и наличието на такива не се твърди. Няма и съмнение, че труд е предоставен от украинския гражданин, видно от представените по делото доказателства, вкл. и от изричното му писмено изявление  в  декларация по чл.68, ал.1 т.3 ЗТМТМ от 08.08.2017 г.-деня на проверката.

Неоснователно е твърдението на жалбоподателя, че чуждият гражданин не е престирал труд, а е бил в хотела само на обучение, поради което не е изпълнена нормата на чл.76, ал.1 ЗТМТ и нарушението не е доказано.

В тази връзка районният съд е изложил подробни мотиви, които се споделят от настоящата инстанция. Съобразно действащата нормативна уредба, отношенията при обучението чрез работа, каквото безспорно е това на лицето във връзка с което е ангажирана административнонаказателната отговорност на касатора, се уреждат като трудови правоотношения чрез сключване на трудов договор между работодателят и обучаемите лица по арг. от чл.12, ал.8 от Наредба №1 от 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа /дуална система на обучение, обн.ДВ, бр.70/2015 г., в сила от 11.09.2015 г./. Следователно престира се труд, за което лицето получава и съответното възнаграждение.

Независимо от обстоятелството, че към настоящия момент са отменени  чл.76, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и чл.48, ал.2 от Закона за чужденците в Република България /ДВ, бр. 24/ 2018 г., в сила от 23.05.2018 г./, е приет нов чл.75а от  ЗТМТМ /ДВ, бр. 24/ 2018 г. , в сила от 23.05.2018 г./, който в ал.2 съдържа състав и санкция за нарушението, за което е ангажирана административнонаказателната отговорност на касатора като работодател, а именно: наказание глоба по ал.1 за работодател - физическо лице или имуществена санкция за работодател- юридическо лице в размер от 2000.00 до 20 000.00 лева, за който чужденец предоставя работна сила или е приел законно пребиваващи чужденци - граждани на трети държави, без съответното разрешение или регистрация в Агенцията по заетостта.

Затова за нарушителя не е налице хипотезата на по-благоприятен закон по смисъла на чл.3, ал.2 ЗАНН.

Не е налице нарушение на нормата на чл.27, ал.2 ЗАНН. В конкретния случай, административнонаказващият орган е наложил наказание в предвидения от закона минимум, а именно 2000.00 лева.

Извършеното нарушение не представлява маловажен случай, в какъвто смисъл са и мотивите на районния съд.

Като е достигнал до същите изводи, районния съд е постановил правилно решение, което следва да се остави в сила.

Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК, Административен съд  Бургас, ХIV - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 71 от 16.04.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 40/2018 г. по описа на Районен съд Царево.

Решението е окончателно.

 

 

                           

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:     

 

 

 

                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.      

 

 

                                             

 

                                                                  2.