ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 14.02.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На четиринадесети февруари                        две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 121 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕВРОКАПИТАЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД, представлявано от изпълнителния директор Д.П.Д., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ПМДТ ПРИ ОБЩИНА ПОМОРИЕ, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба от „Еврокапитал-България“ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.“Александровска“№21, ет.Е, ЕИК 130487974, представлявано от Д.П.Д.- изпълнителен директор срещу Акт за установяване на задължения №16567-1 от 10.11.2017 година, издаден от Й.П.К.на длъжност гл.експерт КРДС и потвърден с решение №30-3233-1 от 18.12.2017 година на Директора на ПМДТ- Община Поморие.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административният орган да докаже извършването на всяка една от услугите, включени в стойността на определената такса битови отпадъци за всеки един от декларираните обекти, както и в тази връзка наличието и функционирането на депо за преработването на отпадъците на територията на общината, респ. ползване на услуги в съседна община. В тежест на административния орган е да докаже и правилното и законосъобразно определяне на данъка върху недвижимите имоти, касаещ всеки един от декларираните обекти, предмет на спора. В тежест на жалбоподателят е да докаже позитивните факти и обстоятелства  на които се позовава и от които черпи права.

Съдът докладва постъпилата административна преписка.

Съдът докладва, че по делото е постъпило становище входящ № 1786/12.02.2018 година от жалбоподателя „Еврокапитал България“ ЕАД, ведно с платежен документ за заплатен депозит в размер на 1000 лева.

Съдът докладва, че със свое опредление в закрито заседание на 13.02.2018 година е поставил следните въпроси на допусната съдебно-икономическа експертиза, а именно: Вещото лице, след като се запознае с актуалната за спорния период  Наредба за местните данъци и такси на община Поморие и доказателствата по делото, включително като установи това декларирани ли са били имотите, предмет на настоящия спор за процесната година като неизползваеми, да извърши изчисление на такса битови отпадъци и данък върху недвижимите имоти на всички имоти, явяващи се предмет на оспорвания АУЗД, ведно с дължимите лихви към датата на постановяването им.

За вещо лице съдебния състава е определил С.А.като е разпоредил същата да бъде уведомена незабавно.

По доказателствата, съдът

                              О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА постъпилата административна преписка

Съдът ЗАДЪЛЖАВА на основание чл.107, ал.2 ДОПК ответния орган да представи подробна справка по начина, по който е изчислено задължението, съдържаща данни за задълженото лице, вида, основанието, общия и неплатения размер на задълженията,  предмет на АУЗД.

Съдът УКАЗВА на община Поморие, че възможни доказателства за извършване на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане чистотата на обществените пространства и наличието на депо за преработване на битови отпадъци могат да бъдат  всички допустими и относими към предмета на спора гласни и писмени доказателства, с които Общината разполага, като протоколи за извършена работа, пътни листи, актове за общинска собственост на съответното депо и други.

Съдът, като взе предвид, че делото не е пълно всестранно и обективно изяснено от фактическа страна намира, че събирането на доказателства не следва да бъде приключвано, делото следва да бъде отложено за друга дата, поради което и воден от горното

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и  го НАСРОЧВА за 21.03.2018 година от 13:15 часа, зая която дата и час страните се считат редовно уведомени.

 

Да се уведоми вещото лице Събина  Арабаджиева.

Протоколът изготвен  в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: