ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 02.05.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На втори май                                               две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 121 по описа за 2018 година

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕВРОКАПИТАЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД, представлявано от изпълнителния директор Д.П.Д., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ПМДТ ПРИ ОБЩИНА ПОМОРИЕ, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

 

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото с писмо входящ №4974/30.04.2018 година са постъпили писмени документи, съгласно указанията на съдебния състав от предходното съдебно заседание, по приложения опис в писмото, както следва: Заверени копия от договори за ползване на депо,  таблица, отразяваща начина на изчисляване на задълженията, заверени копия от наредбите за местни данъци и такси, актуални към 2017 година, заверени копия от графиците и фактурите за поддържане на чистота за месеците януари, февруари, март, април, май, юни,юли, август,септември, октомври, ноември и декември 2017 година, констативни  актове за установяване на извършените и подлежащи на изплащане дейности, съответстващи  по брой и периоди на издадените  фактури  с предмет  сметоизвозване и почистване с получател Община Поморие.

Представените доказателства съдът счита, че са относими към предмета на разглеждане, поради което

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА писмените доказателства, които са постъпили с писмо входящ №4974/30.04.2018 година от ответния орган, както следва: Заверени копия от договори за ползване на депо,  таблица, отразяваща начина на изчисляване на задълженията, заверени копия от наредбите за местни данъци и такси, актуални към 2017 година, заверени копия от графиците и фактурите за поддържане на чистота за месеците януари,февруари, март, април, май, юни,юли, август, септември, октомври, ноември и декември 2017 година, констативни актове за установяване на извършените и подлежащи на изплащане дейсности, съответстващи по брой и периоди на издадените  фактури с предмет сметоизвозване и почистване с получател Община Поморие.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 14:58 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: