ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 15.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На петнадесети май                                две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 121 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БУЛСЪН ГРУП“ ООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Е., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

Явява се вещото лице С.А..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпилото в срока по ГПК за днешно съдебно заседание заключение на допуснатата по делото съдебно-счетоводна експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Няма пречки за изслушване заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице и СНЕМАНЕ самоличността му, както следва:

С.В.А. – 53 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде безпристрастно и компетентно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Е.: Дали сте заключение за размера на корпоративния данък, свързан с продажбата на 23 броя недвижими имота за 2009-2010 г., нали така? За заключението сте използвали достигнатата по счетоводен път себестойност и оттам сте извели  продажбата на недвижимите имоти под себестойност или съобразно техническата експертиза?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Данните, които съм използвала, са себестойност по счетоводни данни и продажна цена на имотите съгласно  фактури, издадени от жалбоподателя. Разликата между продажната цена по фактури и себестойност по счетоводни данни давам в посочените от мен в колона 10 в Приложение № 1 положителни и отрицателни стойности, като с общия сбор, съответно за 2009 г. и 2010 г. е преобразуван финансовият резултат.

АДВОКАТ Е.: Нямам повече въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице при възнаграждение в размер на 300 лева, платими от внесения от жалбоподателя предварителен депозит.

 

АДВОКАТ Е.: Нямам искане по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства и да се даде ход по същество.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Аз също нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Е.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да уважите жалбата и да отмените обжалвания ревизионен акт в частта, в която е останала за разглеждане пред настоящата инстанция. Ще изразя мнението си по отношение продажбата под себестойност на недвижимите имоти. Считам, че от събраните по делото доказателства бе установено, че себестойността на строителния продукт „сграда” е значително по-малка от сумата, получена от продажбата на отделните елементи от тази сграда, т. нар. апартаменти. В бизнеса строителство и продажба на недвижими имоти за строителния предприемач не е важно цената на продажбата на отделния елемент от сградата, която е  построил, а да се извлече печалба от продажбата на целия строителен продукт, т. нар. сграда. Фактът, че някои от имотите са продавани на по-ниска стойност от действителната себестойност за построяването им не означава, че продажбите са извършени на загуба, което според мен не е основание и за преобразуване на финансовия резултат и реално дейността на строителя е на печалба именно от конкретната сграда, в която са процесните имоти. По тези съображения моля да уважите жалбата. Допълнителни съображения ще изложа в писмено становище.

Претендирам направените по делото разноски, които са свързани със заплатеното адвокатско възнаграждение и със заплатените такси и депозити за вещи лица.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема госпожо председател, моля да потвърдите ревизионния акт в частта, която е предмет на разглеждане в настоящото производство. Ние поддържаме тезата, възприета и при предходното разглеждане на делото, че задълженията за корпоративен данък за двете години – 2009 г. и 2010 г., са определени правилно и законосъобразно при уговорките и с корекциите, направени с решението на Директора на дирекция ОДОП, с което актът е потвърден. Става дума за решение № 178/24.06.2012 г. Там са изложени много подробни съображения в тази връзка, както и защо не възприемаме този начин на изчисление на данъчната основа и определяне въз основа на него задължения за корпоративен данък за двете години, както е сторено в ревизионния акт. Моля тези доводи да бъдат съобразени при постановяване на решението.

Претендираме юрисконсултско възнаграждение върху материалния интерес, съобразно Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: