Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

  449/14.03.2016 година, град Бургас

 

Административен съд – Бургас, на десети март две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Стойчева

ЧЛЕНОВЕ: Даниела Драгнева 

Веселин Енчев

 

при секретар С.Х. и прокурор Галя Маринова

разгледа докладваното от съдия Енчев адм. дело № 121/2016 година 

 

Производството е по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба от процесуален представител на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас (РИОСВ) против решение № 171/12.11.2015 година по НАХД № 408/2015 година на Районен съд –  Царево (РС), с което е отменено наказателно постановление № 58/31.07.2015 година (НП) на директора на РИОСВ.

С НП на С.Н. ***, за  нарушение на чл. 95 ал.1, чл. 93 ал.1 т.1 във връзка с чл. 81 ал.1 т.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), на основание чл. 162 ал.1 от ЗООС, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 6 000 лева.

В жалбата се твърди, че решението е незаконосъобразно. Твърди се, че в производството по налагане на санкциите не са допуснати съществени процесуални нарушения. Заявява се, че съдът е възприел неправилно фактическата обстановка по спора, а оттам е формирал погрешни правни изводи, които са довели до отмяната на НП. Поддържа се, че НП е съобразено с приложимото материално право, а главният архитект на общината е извършил нарушението, за което е наказан.

Иска се решението на РС да бъде отменено, като бъде потвърдено НП.

Отвeтникът, чрез процесуален представител, оспорва жалбата.

Прокурорът счита, че жалбата е неоснователна.

Жалбата е подадена в срок от надлежна страна, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

С.Н. е наказан за това, че като главен архитект на Община Царево, е издал разрешение за строеж № 31/10.03.2015 година на „Корк и форк“ ООД за строителство на жилищна сграда в ПИ 66528.501.381 по КККР на село Лозенец, община Царево, защитена зона „Странджа“ BG 0002040 за опазване на дивите птици и защитена зона „Странджа“ BG0001007 за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, без да е налице крайно положително разрешение или становище по проведена процедура по реда на ЗООС или ЗБР.  

РС е отменил НП като е приел, че главният архитект на общината не е адресат на задълженията по чл. 95 ал.1, чл. 93 ал.1 т.1 във връзка с чл. 81 ал.1 т.2 от ЗООС, затова незаконосъобразно е бил санкциониран.

Решението е правилно. Фактическата обстановка по спора е възприета правилно от РС, който е изложил подробни и логически свързани мотиви защо счита, че НП следва да се отмени. Съдът е анализирал доказателствата по делото, съпоставил ги е с приложимото право, цитирано от административнонаказващия орган и е формулирал мотиви, които са в съответствие със съдържанието им.

Съгласно чл. 81 ал.1 т.2 от ЗООС, екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда се извършват на планове, програми и инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения или разширения, при чието осъществяване са възможни значителни въздействия върху околната среда, както следва: екологична оценка се извършва на планове и програми, които са в процес на изготвяне и/или одобряване от централни и териториални органи на изпълнителната власт, органи на местното самоуправление и Народното събрание.

Според чл. 93 ал.1 т.1 от ЗООС, необходимостта от извършване на ОВОС се преценява за инвестиционни предложения съгласно приложение № 2.

Нормата на чл. 95 ал.1 от ЗООС постановява, че  възложителят на инвестиционното предложение информира в най-ранния етап на своето инвестиционно намерение компетентните органи и засегнатото население, като го обявява писмено.

Текстът на чл. 162 ал.1 от ЗООС (в редакцията му към датата на налагане на наказанието) предвижда, че за нарушенията на този закон,които не съставляват престъпления, физическите лица, областните управители, кметовете на общини, кметовете на райони, кметовете на кметства и длъжностните лица се наказват с глоби от 100 до 6000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции от 1000 до 20 000 лв.

От цитираните разпоредби се установява, че задължения по ЗООС за уведомяване на компетентните органи на МОСВ за възникнало инвестиционно предложение, с оглед провеждане на процедура по глава VІ от ЗООС, има възложителя, т.е. субектът, чието е инвестиционното предложение. Главният архитект на общината не е адресат на нормите на чл. 95 ал.1, чл. 93 ал.1 т.1 във връзка с чл. 81 ал.1 т.2 от ЗООС, за да подлежи на административнонаказателна отговорност при тяхното неизпълнение. Такъв субект би следвало да е „Корк и форк“ ООД. Доколкото, обаче, не това е лицето, наказано от директора на РИОСВ с НП, РС законосъобразно е отменил постановлението.

Решението следва да се остави в сила.

По изложените съображения, на основание чл.220 във връзка с чл.221 ал.2 от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

           

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 171/12.11.2015 година по НАХД № 408/2015 година на Районен съд –  Царево.

 

            Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: