Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

         584                           26.03.2015 година                                        гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесет и шести февруари, две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:               ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Тони Петрова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 121 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от адв. Е.Н.М. ***, процесуален представител на Р.Ф., жалбоподател по АНД № 4408/2014 г. по описа на Районен съд- Бургас, против решение № 1972/08.12.2014 г., постановено по същото дело.

В жалбата са развити доводи за допуснато нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. По същество се иска да бъдат отменени решението на първоинстанционния съд и потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не са ангажирани нови доказателства.

Ответникът по касация не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не е заявил становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и събраните по делото доказателства, и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С оспореното решение № 1972 от 08.12.2014 г. по НАХ дело № 4408/2014 г. Бургаският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 282/04.09.2014 г., издадено от директора на ОДМВР- Бургас, с което на основание чл. 48, ал.1, т.3 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) е наложено на Р.Ф., родена на *** г. в Индонезия, гражданин на Индонезия, с нац. паспорт № А2696566, валиден до 19.04.2047 г., административно наказание- глоба в размер на 500 лева за нарушение по чл. 34 от ЗЧРБ, за това, че не е напуснала страната, след изтичане на разрешения и́ срок за пребиваване.

За да потвърди наказателното постановление БРС е приел, че с деянието си жалбоподателката е нарушила разпоредбата на чл. 34 от ЗЧРБ и правилно е санкционирана. Съдът е посочил, че същата е била запозната с всички обстоятелства по случая, след превод на английски език, какъвто е владеела. Счел е, че размерът на наказанието съответства на тежестта на нарушението.

Според настоящия касационен състав решението е правилно.

От фактическа страна по делото е установено, че на 29.08.2014 г. Ф. е депозирала в сектор „Миграция“ на ОДМВР- Бургас, заявление за продължаване срока на пребиваване в Република България. При проверка на документите било констатирано, че разрешеният срок за пребиваване на същата в страната е изтекъл на 27.08.2014 г., поради което срещу нея бил съставен акт за установяване на административно нарушение. Актът бил връчен в присъствието на лицето А. А.М., като представител на „Емералд хоспиталити“ ООД-работодател на Ф., който извършил превод на неговото съдържание на разбираем за последната език. М. разяснил на актосъставителя, че причината за закъснението на индонезийската гражданка при депозиране на заявление за продължаване срока на пребиваване се дължи на забавено разрешение за работа в страната.

Според нормата на чл. 34 от ЗЧРБ, всеки чужденец е длъжен да напусне страната до изтичане на срока за пребиваването му. Неизпълнението на това задължение съставлява административно нарушение чл. 48, ал.1, т.3 от ЗЧРБ.  В конкретния случай от данните по делото е видно, че разрешеният срок за пребиваване на жалбоподателката в страната е изтекъл на 27.08.2014 г. и към момента на проверката последната е била със статут на незаконно пребиваващ. Следователно, налице са елементите от състава на нарушението по чл. 48, ал.1, т.3 от ЗЧРБ и правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на същата.

Съдът намира за неоснователни доводите на касатора за допуснато в производството по издаване на наказателното постановление съществено нарушение на административнопроизводствените правила, изразено в липса на отбелязване в акта относно съставянето и предявяването му в присъствието на преводач. Нарушението на процесуалните правила е съществено, само когато води до ограничаване процесуалните права на страните. Действително в акта не е отразено участие на преводач при съставянето и предявяването му на нарушителя. От показанията на разпитания в първоинстанционното производство свид. П., обаче, се установява, че актът е съставен и връчен с участието на преводач- придружаващия Ф. А. А. М., служител на „Емералд хоспиталити“ ООД. Това обстоятелство е отразено и в съставената докладна записка, приложена в преписката. Ето защо, доколкото жалбоподателката е запозната със съдържанието на акта и законните разпоредби, които са нарушени, съдът приема, че правото на защита на същата не е ограничено.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, обуславящи недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не са налице и сочените в жалбата основания за отмяна на първоинстанционното решение, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. 1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1972/08.12.2014 г., постановено по НАХД № 4408/2014 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.