О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Бургас, № 130/ 27.01.2014г.

 

 

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на двадесет и седми януари, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                                                                  СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа адм.д. № 121 по описа за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на „ДИ-М-ГРУП” ЕООД, ЕИК 102874088, със седалище и адрес на управление гр.***, представлявано от Д.К.П., против решение за поставяне на преместваем обект №70-00-7069/2/03.01.2014г. издадено от директора на ТД „Зора” при Община Бургас. С обжалваното решение издателят му е приел, че следва да се пристъпи към спазване на разпоредбите на чл.7, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас (наречена накратко Наредбата) по повод постъпило заявление вх.№70-00-7069/08.11.2013г. от настоящия жалбоподател за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект – павилион с площ от 6 кв.м. за търговия с кафе и закуски на терен – публична общинска собственост на позиция №9 по схемата за преместваемите обекти на Община Бургас в Приморски парк.

От мотивите на оспореното решение се установява, че автора на този акт е приел необходимостта от приложение на чл.7, ал.1 от Наредбата след като комисията, определена със заповед №2736/16.11.2011г. на кмета на Община Бургас на свое заседание проведено на 10.12.2013г., след разглеждане на постъпилите заявления е установила, че за позиция №9 по схемата на Приморски парк са постъпили общо пет заявления и след гласуване мнозинството от комисията е взело решение заявителите да направят предложение за инвестиции в лева за благоустройствени мероприятия на Община Бургас.

Жалбоподателят не е доволен от този акт на администрацията на Община Бургас, защото счита, че в неговия случай следва да се ползва с преференцията, предвидена в чл.8, ал.10 от Наредбата, така както е заявил и в сезиращото заявление, според която лицата спазвали всички изисквания на Наредбата през срока на действие на издаденото им разрешение за поставяне на целогодишни преместваеми обекти и три месеца преди изтичане на срока на разрешението за поставяне на преместваем обект са подали заявление за поставяне на същия обект, се издава ново разрешение със същия срок на действие, като този ред се прилага само веднъж.

В жалбата се съдържа и особено искане за спиране на предварителното изпълнение на оспореното решение.

Съдът счита, че оспорването е недопустимо поради липса на предмет.

Административният орган е сезиран със заявление вх.№70-00-7069/08.11.2013г., подадено от „ДИ-М-ГРУП” ЕООД с искане за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект, на конкретно посочена позиция от схемата за поставяне на преместваеми обекти в Приморски парк. Така образуваното административно производство пред компетентния орган следва да завърши с издаване на исканото разрешение или с отказ такова разрешение да бъде издадено. Този именно акт има характеристиките на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК и подлежи на съдебен контрол. Процесният акт представлява волеизявление, което е част от процедурата по издаване, респ. отказ от издаване, на заявения административен акт по смисъла на чл.21, ал.5 от АПК и не подлежи на самостоятелно обжалване. Възраженията, които жалбоподателя е навел следва да бъдат изложени в случай, че след приключване на започналото пред органа административно производство, жалбоподателя остане недоволен от постановения административен акт – решение за поставяне на преместваем обект или отказ да бъде поставен такъв, защото именно с този акт на жалбоподателя биха били засегнати права или законни интереси или биха били създадени права.

С процесното решение помощния орган – комисия, определена със заповед на кмета на Община Бургас е приела решение да се пристъпи към приложение на чл.7, ал.1 от Наредбата, поради наличие на повече от едно заявления за поставяне на преместваем обект за една и съща позиция и на основание чл.7, ал.2 от Наредбата, с обжалваното решение, неправилно наречен „решение за поставяне на преместваем обект” се уведомяват заявителите за взетото от комисията решение по чл.7, ал.1 от Наредбата. Този акт несъмнено е част от производството по издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект, самостоятелно не създава права, нито засяга такива, оспорения акт има само уведомителен характер.

Освен неправилното му наименование, в него органът неправилно се е позовал и на чл.8, ал.1 от Наредбата, в която са регламентирани задължителните реквизити на разрешението за поставяне на преместваем обект. Очевидно е, че този акт не съдържа съществена част от тези реквизити и не представлява разрешение за поставяне на преместваем обект, а съдържа данни за взетото от комисията решение за приложение на чл.7, ал.1 от Наредбата и по тази причина представлява уведомяване на заявителите за това решение, което се извършва на осн. чл.7, ал.2 от същата Наредба.

По изложените съображения жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено.

Недопустимостта на основното оспорване обуславя недопустимост и на особеното искане за спиране на процедурата по чл.7, ал.1 от Наредбата до приключване на това съдебно производство.

Мотивиран от изложеното, Административен съд – Бургас,

 

О П Р Е Д Е Л И:

               

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „ДИ-М-ГРУП” ЕООД, ЕИК 102874088, със седалище и адрес на управление гр.***, представлявано от Д.К.П., против решение за поставяне на преместваем обект №70-00-7069/2/03.01.2014г. издадено от директора на ТД „Зора” при Община Бургас, както и искането на „ДИ-М-ГРУП” ЕООД за спиране на процедурата по чл.7, ал.1 от Наредбата до приключване на съдебното производство.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 121/2014г. на Административен съд – Бургас.

Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването пред ВАС на РБ.

 

 

                                                                                             

                                                            СЪДИЯ: