О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

  740

 

гр.Бургас  , 02.04.2013г.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, в закрито заседание на втори април две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                                                                    СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

като разгледа адм.д.№ 121 по описа на Административен съд гр.Бургас за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е образувано по жалба на Л.В.Д. ***, против заповед №КД-14-02-2146/05.12.2012г. на началника на СГКК Бургас.

         В з.з. на 16.01.2013г. съдът е оставил жалбата без движение, с подробни указания жалбоподателя да изправи нередовности в нея, а именно да посочи в какво твърди, че се състои незаконосъобразността на обжалваната заповед, като има предвид обстоятелството, че с нея в кадастралната карта и кадастралния регистър са нанесени като нови обекти първи етаж – гаражен, втори и трети – жилищни етажи и четвърти – тавански етаж на съществуваща и нанесена в кадастралната карта и регистър сграда, като квотите от правото на собственост на новите обекти са описани така, както са по нотариален акт от 1997г., който касае собствеността на цялата сграда. Със същото разпореждане съдът е задължил жалбоподателката да представи доказателства относно твърденията й, че има висящ съдебен спор за материално право относно същата сграда, както и доказателство за внесена държавна такса в размер на 10 лв. по сметка на Административен съд Бургас. Съдът е предупредил жалбоподателката, че при неизпълнение в срок на дадените с разпореждането указания, жалбата ще бъде оставена без разглеждане.

         На 07.02.2013г. по делото е постъпило заявление вх.№1219 от жалбоподателката, с което е представена квитанция за внесена държавна такса и три броя нотариални акта, както и одобрен проект за изграждане на жилищна сграда и протокол, отразяващ съдебно заседание по въззивно гражданско дело №1872/2012г. по описа на Окръжен съд Бургас.

         С разпореждане от 08.02.2013г. съдът повторно е оставил жалбата без движение и е указал на жалбоподателката, като й е предоставил възможност в 7-дневен срок от съобщаването, писмено да посочи в какво твърди, че се състои незаконосъобразността на обжалваната заповед, като има предвид обстоятелствата, които съдът е изложил в предходното разпореждане от 16.01.2013г. Съдът е указал със същото разпореждане, че представените със заявление от 07.02.2013г. писмени доказателства могат да докажат факти, ако те се твърдят, но самите доказателства не могат да неведат твърдения вместо жалбоподателката, поради което последната следва да ги изложи писмено пред съда. Съдът отново е предупредил жалбоподателката, че при неизпълнение в срок на разпореждането, жалбата й ще бъде оставена без движение. Съобщението с дадените указания е получено на 05.03.2013г. от чичо на жалбоподателката – М.Д. на посочения в жалбата адрес. Седемдневния срок за отстраняване на нередовностите изтича на 12.03.2013г. – вторник, присъствен ден, като указанията до настоящия момент не са изпълнени.

         Съдът намира, че са налице условията на чл.158, ал.3, във вр. с чл.150, ал.1,т.6 от АПК за прекратяване на съдебното производство по адм.д.№121/2013г., поради неотстраняване на нередовностите на жалбата в срок, което е процесуална пречка за продължаване на съдопроизводство по делото.

         По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.В.Д. *** против заповед № КД-14-02-2146/05.12.2012г. на началника на СГКК Бургас, като нередовна.

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№121/2013г. по описа на Административен съд Бургас.

         Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.

 

 

                                                        СЪДИЯ: