ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                                дата 27 април 2009 год.                     Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 27 април 2009 год., 

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: П.С.

                      

Секретар:……………….

Прокурор:………………

                  

 разгледа адм. дело 121 по описа за 2009 год.

и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

         Производството е по реда на чл.248 от ГПК.

         Постъпила е молба от адв. Д.С., в качеството му на процесуален представител на Ш.М.Е. и Г.З.Е., с която се иска присъждане в полза на неговите доверители на направените от тях разноски по делото в размер на 300 лв.

         В отговор на тази молба е постъпило становище по реда на чл.248, ал.2 от ГПК от адв. В. – пълномощник на жалбоподателя, с която се оспорва основателността на депозираната молба за присъждане на разноските в полза на заинтересованите страни, тъй като счита, че постановеният съдебен акт не е в полза на заинтересованите страни и на това основание те не биха могли да претендират разноските по делото.

         Съдът, след като съобрази разпоредбите на закона, намира подадената молба за присъждане на разноски за процесуално допустима, като подадена от страна в производството и в предвидения от закона срок, а разгледана по същество, е основателна.

         Съгласно нормата на чл.248 от ГПК, в срока за обжалване, по искане на страните, съдът може да допълни или да измени постановеното решение в частта за разноските. Видно от съдебния протокол на проведеното на 23.03.2009 год. съдебно заседание, в пледоария по съществото на спора, адв. Стойков – пълномощник на заинтересованите страни е направил искане за присъждане на направените от неговите доверители разноски по делото. Производството е приключило с отхвърляне на жалбата като неоснователна, поради което, при този изход на процеса, в полза на заинтересованите страни, съдът е следвало да присъди в тяхна полза съответните разноски.

         В постановения съдебен акт – Решение № 376/10.04.2009 год. съдът не се е произнесъл в частта относно направеното в тази насока искане, поради което настоящата молба следва да бъде уважена, като съдебното решение бъде допълнено и в полза на Ш.М.Е. и Г.З.Е.,***,  следва да бъдат присъдени претендираните разноски в размер на 300 лв.

         Не се споделят възраженията на адв.В. относно недължимостта на тези разноски, тъй като съгласно нормата на чл.143, ал.3 от АПК когато съдът отхвърли оспорването, страната за която административният акт е благоприятен има право на разноски. В конкретния случай, позицията на заинтересованите страни съвпада с тази на ответната страна и в този смисъл, за тях този акт е благоприятен, т.е. преценката е не дали съдебното решение е благоприятно за страната, в каквато насока са доводите на адв.В., а дали административният акт е благоприятен за страната. 

На основание горните мотиви и с оглед нормата на чл.248, ал.3 от ГПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ДОПЪЛВА Решение № 376/10.04.2009 год., постановено по адм. дело № 121/2009 год. по описа на Административен съд – Бургас, като

         ОСЪЖДА И *** да заплати на  Ш.М.Е. и Г.З.Е.,***,  сумата от 300 лв. разноски по делото, в условията на пасивна солидарност.

 

 

         Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                                         

                                                                                       СЪДИЯ:………………...