ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 23.03.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ДЕВЕТИ административен  състав       

На двадесет и трети март                                     две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ:  П.С.

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия С.

Административно дело номер 121 по описа за 2009 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Иб М.Иб, редовно призован,  се представлява от адв.В. с приложено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ РДНСК гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт С., който представя пълномощно.

         Заинтересованите страни Ш.М.Е. и Г.З.Е., нередовно уведомени, не се явяват. Представляват се от адв. с  приложено по делото пълномощно.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че призовките за двете заинтересовани страни са връчени на 16.03.2009г., с което не е спазен предвидения от закона 7-дневен срок за тяхното уведомяване за днешното съдебно заседание.

Адв.В.: По хода на делото предоставям на съда.

Адв.: Заявявам, че сме уведомени своевременно за днешното съдебно заседание и сме запознати с приложените по делото съдебни книжа. Моля да се даде ход на делото.

Юрисконсулт С.: По хода на делото предоставям на съда.

 

Съдът като взе предвид изявлението на адв. намира, че няма процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Адв.В.: Поддържам жалбата както е подадена. Представям и моля да приемете нотариален акт за собственост на процесния имот, придобит по давностно владение в полза на моя доверител. Няма да соча други доказателства.

Юрисконсулт С.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Налице е безспорно установен строеж без да е въведен в експлоатация по надлежния ред. Относно нотариалният акт, той единствено  може да докаже дали лицето е възложител на строежа, но няма отношение по въвеждането му в експлоатация като доказателство.

Представям заповед за материалната компетентност на административния орган.

Адв.: Оспорвам изцяло жалбата като неоснователна. Административният орган ясно и точно е посочил установеното нарушение на разпоредбите на чл.178, ал.1 от ЗУТ. Това се установява и с приложения по делото констативен акт № 2, който е послужил за издаването на заповедта и с който е установено към датата на проверката, че строежът се ползва преди да е въведен в експлоатация по установения ред. В днешно съдебно заседание представям и моля да приемете декларация от 24.02.2009г. на жалбоподателя, с която същият декларира, че това е единствено негово жилище. Няма да сочим други доказателства.

Адв.В.: Считам, че представената декларация е неотносима. Както е записано в нея, тя е представена по дело в Районен съд гр. Айтос.

Адв.: По делото е посочено, че сградата не е била ползвана, тъй като има издадена заповед за спиране на строителството. Въпросната заповед е за забрана достъп и ползването. Освен обстоятелството дали има ток и вода, релевантно е дали същата се обитава от съответния жалбоподател. С тази декларация установяваме именно това обстоятелство.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, съдържащи се в изпратената административна преписка, както и представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства представени от пълномощниците на страните.

Като взе предвид обстоятелството, че други доказателства няма да се ангажират

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.В.: Поддържам съображенията посочени в жалбата.

Юрисконсулт С.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Подробните мотиви са описани в заповедта и касае строеж на жилищна сграда, която се ползва без да е въведена в експлоатация.

Адв.: Като положителен факт, релевантен към настоящия спор, жалбоподателят не ангажира доказателство за наличие на удостоверение за въвеждане в експлоатация на процесния строеж, поради което моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Подробни съображения ще изложа в писмена защита. Моля да ни присъдите направените деловодни разноски.

 

Съдът дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.13 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: