ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 21.06.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ХХІ-ви административен  състав       

На двадесет и първи юни                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Динчева

Административно  дело номер 1219 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 09:30 часа  се явиха:

 

ОСПОРВАЩИЯТ П.И.И., редовно призован, не се явява.

АДМИНИСТРАТИВНИЯТ ОРГАН Кмет на Община Созопол, редовно призован, не се явява.

 

 По делото е постъпило писмено становище от оспорващия, в което се посочва, че същият не може да се яви в днешно съдебно заседание, но няма възражение по даване ход на делото.

 

Във връзка с гореизложеното, съдът намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба от П.И.И. срещу заповед, издадена от кмета на Община Созопол, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: „насип от скална маса“, находящ се в ПИ си идентификатори 67800.34.7, 67. 68700.34.21 и 67800.34.13.

В заповедта лицето е посочено като собственик на ПИ 67800.34.21 и като извършител на строежа.

В жалбата се твърди, че И. не е извършител на строежа, нито е собственик на този строеж. Счита, че Община Созопол не е компетентен орган да издава заповеди за премахване на процесния строеж.

В постъпилото писмено становище се поддържа жалбата и се потвърждават твърденията от същата. Прави се искане съдът да отмени процесната заповед, като незаконосъобразна.

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото всички документи, подробно описани в писмо от Община Созопол до Административен съд – Бургас, с вх. № 5525/16.05.2018 г.

Съдът намира, че следва да задължи административния орган да представи по делото документи, от които да е видно собствеността на ПИ с идентификатори 67800.34.7, 67800.34.21 и 67800.34.13, тъй като в заповедта се твърди, че същите са собственост съответно на Държавата, общината и на оспорващия, но в административната преписка липсват доказателства в тази връзка още повече, че оспорващият отрича да е собственик на имот с идентификатор 67800.34.21.

Във връзка с гореизложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА кмета на Община Созопол, в 7-дневен срок от получаване на съобщението за това, да представи по делото документи за собственост на ПИ с идентификатори 67800.34.7, 67800.34.21 и 67800.34.13.

 

Съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.09.2018 г. от 10.30 часа, за която дата днес призованите страни да се считат за редовно уведомени.

Да се уведоми административният орган за задълженията по настоящия протокол.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 09:38 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: