ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,27.06.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и седми юни                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 1218 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Ж.Б., редовно уведомен, не се явява; представлява се от адв.М., представя днес пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.П.Я., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.М.: Моля да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на М.Ж.Б. против Заповед № 8-Z-500/16.04.2018г. на Кмета на Община Созопол.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.М.: Поддържам жалбата. Представям и моля да приемете като доказателство по делото нотариален акт № 78/2012г. за покупко-продажба на недвижим имот и АДС №187. Считам, че безспорно се установява изложеното от нас в жалбата и от представените в днешно съдебно заседание документи, че моят доверител не е собственик на строежа, а е собственик на терена, поземленият имот, в който е изградена едноетажната постройка, която е обективирана и е част от АДС № 187 и към настоящия момент е собственост на  Хелио тур С“.

Поради което считам, че собственика на терена не е процесуално легитимен да отговаря за незаконно построени постройки в терена му, поради което същият не е легитимиран да отговаря и не следва да бъде адресат на заповедта за премахване на незаконен строеж.

В допълнение към жалбата, ако не приемете това възражение, считам че извършеният строеж не е незаконен. Изградената постройка е построена през 80-те години и е част от к-г „Златна рибка“ и  по нея са извършвани само текущи ремонти. Видно от обжалваната заповед не става ясно на какво основание е прието, че незаконният строеж е извършен през 2016г.; не е установено по никакъв начин какво е било състоянието на постройката преди 2016г. и защо е прието, че това е незаконен строеж.

Съгласно констатациите в констативния протокол не става ясно именно основанието, на което се приема, че това е незаконен строеж и е извършен през 2016г. На какво основание е прието това и не е установено какво е било състоянието на постройката преди 2016г. Това, което е извършено представлява текущ ремонт.

Основното ми възражение е, че моят доверител не е страна в настоящото производство. Той е посочен като адресат на заповедта, която оспорваме, но не е нито извършител, нито собственик на постройката.

Други доказателства няма да соча.

Считам, че доказателствената тежест е на ответната страна, която следва да ангажира експертиза

         Имам информация и съм сигурна, че заинтересованата страна по настоящото дело Р.Я. също е обжалвал тази заповед, но не мога да посоча образувано ли е дело.

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените с жалбата, с административната преписка и представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата, с административната преписка, както и представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

 

Съдът намира, че АДС № 187, находящ се на лист 15 от делото, представен с административната преписка, както и този представен в днешно съдебно заседание е нечетлив и от него не може да се установи годината на застрояване на посочените в този акт сгради, както и други елементи отразени в акта.

Поради това следва да се задължи Община Созопол да изпрати или оригинала на АДС № 187 или заверено четливо копие, от което ясно и недвусмислено да личи отразеното в този акт.

 

Съдът намира, че следва да се извърши справка в деловодния регистър има ли образувано дело и от другия адресат на оспорената заповед Р. Праменов Я. или не, с оглед обединяването на двете дела в едно общо производство за съвместно разглеждане.

 

Съдът намира, че следва да бъде назначено вещо лице – архитект, което да извърши проверка в Община Созопол има ли данни както от кадастралната карта, така и от други писмени документи, какво е било състоянието на процесната постройка към 2016г.; има ли извършвани проверки относно незаконно строителство в този имот, жалби и други подобни.

 

Следва да бъде представен и сигнал с вх.№ С-1434-00-634/19.02.2018г. от В.С.- заместник министър- председател по икономическа и демографска политика на Република България.

 

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ИЗИСКА от Община Созопол в 7-дневен срок от съобщаването да представи оригинал на АДС № 187 или заверено четливо копие, от което ясно и недвусмислено да личи отразеното в този акт.

 

ДА СЕ ИЗИСКА от Община Созопол в 7-дневен срок от съобщаването да представи сигнал с вх.№ С-1434-00-634/19.02.2018г. от В.С.- заместник министър- председател по икономическа и демографска политика на Република България.

 

НАЗНАЧАВА  съдебно-техническа експертиза, която да се извърши от вещо лице – архитект, което да извърши проверка в Община Созопол и да отговори:

Има ли данни както от кадастралната карта, така и от други писмени документи;

Какво е било състоянието на процесната постройка към 2016г.;

Има ли извършвани проверки относно незаконно строителство в този имот, жалби и други подобни; 

Както и да изготви скица на процесната постройка с ясно разграничаване на законно построеното от незаконно построената част, ако може да се извърши такова разграничаване.

Експертизата да се извърши при депозит в размер на 400 лева вносим от ответната страна в 7-дневен срок от уведомяването.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ, което да извърши експертизата съдът ще определи в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ след внасяне на депозита.

 

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.10.2018г. от 14.00 часа.

Датата се съобщи на представителя на жалбоподателя.

Да се призове ответника.

 

 

 Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.22 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: