Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1016        Година 17.11.2008               Град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІІІ състав, на двадесет и трети ноември две хиляди и осма година, в публично заседание, в състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.  

                                             ЧЛЕНОВЕ:1.З.Б.

                                                                2.Д.Д.

 

Секретаря М.В.

Прокурор В. Ч.

Като разгледа докладваното от съдия Д. касационно наказателно административен характер дело номер 1218 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

 

            Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Районно полицейско управление гр.Несебър против решение № 263 от 25.07.2008г., постановено по н.а.х.д. № 89 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Несебър. Счита решението за незаконосъобразно – необосновано и противоречащо на закона и с подадената касационна жалба иска от съда да постанови решение с което да отмени решението на НРС и да реши спора по същество.  В съдебно заседание не се представлява и не ангажира доказателства.

            Ответникът  по жалбата – Й.Д.Й. *** бряг, редовно уведомен, представя писмено становище, с което моли да се отхвърли жалбата, като неоснователна.

            Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, че обжалваното решение е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

            Административен съд Бургас, намери, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

            С обжалваното  решение № 263/25.07.08г.,  Районен съд гр.Несебър е отменил наказателно постановление № 4632/07/11.02.2008г. на началника на РПУ гр.Несебър, с което за нарушение на чл.259, ал.1 т.1 от Кодекса за застраховането на Й.Д.Й. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лв.. За да постанови решението си съдът е приел, че към инкриминираната дата, лицето не е допуснало твърдяното нарушение и обстоятелството, че в последствие е изпратено писмо от застрахователната компания, не е основание да бъде съставен акт от контролните органи за обстоятелство, което не е установено на място. По делото е приложено удостоверение от ЗПАД “Алианц България” за валидността на застраховката на лицето, което опровергава, така установените в акта и наказателното постановление обстоятелства.

Настоящата инстанция изцяло споделя доводите на Районния съд.

            Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

            Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

В касационната жалба посочения порок е незаконосъобразност на  обжалваното решение, тъй като е постановено в противоречие на закона и необосновано.

            Възраженията на жалбоподателя са неоснователни. Решението на първоинстанционния съд е допустимо, правилно  и законосъобразно и освен изложеното в него, следва да се има в предвид и следното:

            На Й.Д.Й. е наложено наказание глоба в размер на 400  лв. на основание чл.315, ал.1 т.1 от КЗ, за нарушение на чл.259, ал.1, т.1 от КЗ, тъй като притежава МПС, което е регистрирано на територията на Р.България и не е спряно от движение, но не е сключил договор за застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите във връзка с чл.249, т.1 от КЗ. АУАН е съставен на 26.11.2007г., като в него е посочена дата на извършване на нарушението 13.08.2007г., тоест повече от три месеца от датата, на която се приема за установено извършването му. Видно от приложената административна преписка, в нея не се съдържат  доказателствата, послужили за установяване на извършване на нарушението. Такива не са ангажирани и в развилото се съдебно производство, както пред районния съд, така и пред настоящата инстанция. Единствено от актосъставителя се твърди, че е получено писмо, че застраховката “Гражданска отговорност” на управлявания от лицето автомобил е невалидна, но това писмо не е представеното като доказателство по делото. Жалбоподателя представя такава застраховка за процесния период, както и удостоверение за нейната валидност издадено от ЗПАД “Алианц България”, което дружество е извършило застраховането на автомобила. Номера на застрахователната полица, в която е посочен управлявания от лицето автомобил, съответства на този посочен в удостоверението, поради което, възраженията на касатора, относно несъответствията на номера на полицата на действителния такъв, са неоснователни.

            Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, ХІІІ-ти състав

Р Е Ш И :

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение  № 263 от 25.07.2008г., постановено по н.а.х.д. № 89 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Несебър.

            РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                 2.