ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 12.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На дванадесети юли                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор: Деян Петров

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1217 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:05 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Н.-А.Ю.П., редовно призован, се явява лично.

ОТВЕТНИКЪТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ, редовно призован, не изпраща представител.

         За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – БУРГАС се явява прокурор Деян Петров.

 

        

         По хода на делото:

ИЩЕЦЪТ П.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР ПЕТРОВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по искова молба с вх. № 5521/16.05.2018г. и допълнително постъпила молба с вх. № 5679/21.05.2018г. от Н.-А.Ю.П., ЕГН **********, с настоящ адрес:*** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, със седалище гр. София с искане да бъде осъдена ответната страна да заплати на ищеца общата сума от 25000 лева, ведно с дължимата законна лихва и съдебно-деловодни разноски, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, причинени през периода от 14.05.2017 г. до 14.05.2018 г. Ищецът твърди, че причинените вреди са резултат от лошите битови условия, недостатъчната жилищна площ в Затвора в гр.Бургас, липса на дневна светлина и достатъчно въздух в стаята, липса на санитарен възел и хигиена, липса на фитнес уреди /щанги и гири/, трудности при провеждането на литургии и молитви, пречки за социализация, наличие на паразити и гризачи, наличие на храна със занижено качество и липса на компетентно медицинско обслужване.

С определение № 1178/28.5.2018г. съдът е ВРЪЧИЛ на ответната страна – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, препис от исковата молба и допълнително постъпилата молба, подадени от Н. - А.Ю.П., като й  е УКАЗАЛ, че има право на писмен отговор по чл. 131, ал. 2 от ГПК в едномесечен срок и има възможността да сочи доказателства и да изрази становище по доказателствените искания на ищеца.

 СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпил с вх.№ 7192/26.06.2018г. писмен отговор от ответника, ведно с приложения по опис /л. 27 – л. /131/.

ДОКЛАДВА и постъпил с вх.№ 7557/04.07.2018г. отговор от ищеца във връзка с писмения отговор от ответника.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

 

ИЩЕЦЪТ П.: Поддържам жалбата. Поддържам исканията за разпит на свидетелите. С техния разпит ще се доказват факти и обстоятелства, които касаят моята жалба - дефакто всичките факти: за храна, за всичко. Те са настанени в същия коридор, същата група, през няколко килии сме, така че това, което аз ще кажа и виждам, и в каквито условия аз живея - те са при същите условия. Това са двамата свидетели- И.С.И. и Ч.Г.И., които съм посочил.  Нямам други доказателствени искания.

 

ПРОКУРОР ПЕТРОВ: Нямам възражения по доклада. Да се приемат като писмени доказателства по делото документите, представени от ответника с отговора на исковата молба, както и тези, изискани от съда по повод исканията на ищеца. Не възразявам да бъдат допуснати до разпит поисканите от ищеца свидетели. Няма да соча доказателства.

 

Съдът по доказателствата и доказателсвеното искане

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилият от ответника с  вх.№ 7192/26.6.2018г. писмен отговор, ведно с приложения.

 

Относно направеното доказателствено искане за допускане до разпит на двама лишени от свобода в качеството на свидетели, а именно: И.С.И. и Ч.Г.И., относно които ищецът сочи, че са настанени в същия коридор, в същата група и пребивават при идентични на неговите условия, съдът счита, че показанията на същите ще са допустими и относими към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит в следващото съдебно заседание И.С.И., ЕГН ********** и Ч.Г.И., ЕГН ********** - и двамата понастоящем в Затвора в гр. Бургас при режим на призоваване.

 

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.10.2018 г. от 15.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се изпратят призовки в затвора Бургас за ищеца и свидетелите.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: