Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 06 октомври  2008г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на осемнадесети септември, през две хиляди и осма година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: Л.А.

                                                                                        В.Е.

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора Т. С., изслуша докладваното от съдия Г.Р.  КНАХ № 1217/2008 Г.

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът – РПУ – гр. Несебър обжалва Решение № 317/22.07.2008 г., постановено по НАХД № 291/2007 г. на Районен съд – гр. Несебър. С решението е отменено Наказателно постановление № 2519/30.07.2007 г. на началника на РПУ – гр. Несебър, с което на И.Т.Т. за нарушение на чл. 140, ал. 1 от Закона за движение по пътищата и на основание чл. 175, ал. 1, т. 1, предл. 1 от същия закона е наложена глоба в размер на 50 лева и постановено лишаване ото право да се управлява МПС за срок от един месец.

Касаторът и ответникът по касационната жалба не вземат становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас намира жалбата за неоснователна, респ. решението на районния съд за правилно и обосновано.

Касационната жалба е подадена от лице, имащо право да обжалва решението по см. на чл. 210 ал. 1 АПК и в срок, поради което е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

За да отмени наказателното постановление първоинстанционният съд е приел, че в хода на развилото се административнонаказателно производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което е довело до ограничаване правото на защита на нарушителя. Този извод на съда е правилен и законосъобразен.

Действително, видно от доказателствата по делото, в акта за установяване на административно нарушение и в наказателното постановлеине от начина, по който са указани фактите не може да се направи несъмнен и обоснован извод за какво точно нарушение е санкциониран И.Т.. От една страна в АУАН е посочено, че на съответна дата и час съзнателно е допуснал управление на МПС – 4 бр. Голф колички, нерегистрирани по надлежния ред пред компетентните органи, по път отворен за обществено ползване. В наказателното постановление вече е посочено, че санкцията се налага за това, че е допуснато управление на голф количка, която не е регистрирана. При това положение санкционираното лице не е наясно за какво точно следва да се защитава. Още повече, че от доказателствата, събрани в хода на първоинстанционното съдебно производство, възниква основателно съмнение относно собсттвеността на голф количките и дали санкционираното лице т. е имало фактическа власт върху тях и съответно да е упражнявало някаква дейност свързана с тях. За да се прецени дали лицето е извършило посоченото нарушение, за което е санкционирано, административният орган е следвало по несъмнен начин да установи и тези обстоятелства и като не се е справил с тежестта на доказване в тази насока, безспорно е постановил акт, който е следвало да бъде отменен, така както е сторил и първоинстанционният съд.

Поради изложеното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 АПК, Бургаският административен съд

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 317/22.07.2008 г., постановено по НАХД № 291/2007 г. на Районен съд – гр. Несебър, с което отменено Наказателно постановление № 2519/30.07.2007 г. на началника на РПУ – гр. Несебър.

Решението не подл ежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………ЧЛЕНОВЕ: 1. ………………………………………

 

                                                                                     2. ………………………………………