ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 13.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На тринадесети октомври                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: ГЕОРГИ ДУКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1215 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.Л.Л., редовно призован, се явява лично и с адв. Р., с представено по делото пълномощно и адв. А., с пълномощно от днес.

         ОТВЕТНИКЪТ – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Ч., с пълномощно по делото.

За Окръжна прокуратура – Бургас, се явява прокурор Дуков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Образувано е по искова молба с вх. № 6250 от 15.06.2016 г. по описа на Административен съд - Бургас, подадена от Д.Л.Л., ЕГН **********,***, чрез адв. Р. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и молба-уточнение от ищеца с вх. № 6778/30.06.2016 г., с която са предявени два иска за претърпени неимуществени вреди за периода 12.01.2012 г. – до подаване на исковата молба :  за лошите битови условия в Затвора – Бургас с размер 174 000 лв. и за неосигурено навременно медицинско обслужване и лечение, както и неосигурен здравен контрол и хигиена в Затвора – Бургас, като размерът на иска е 87 000 лв.

Съдът ДОКЛАДВА постъпил писмен отговор с вх. № 8317/26.08.2016 г. от ответника, към който с допълнителна молба вх. № 8836/19.09.2016 г. е представено становище от началника на Затвора- Бургас.

 

АДВ. А.: Поддържаме исковата молба по основание и размери, посочени в същата. Имаме доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Оспорваме изцяло по основание и размер исковата претенция. От моя страна няма да соча доказателства. Нямаме доказателствени искания.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания.

АДВ. А.: Моля да бъдат допуснати двама свидетели до разпит - единият при режим на довеждане, а другият е лицето Д.В.П. при режим на призоваване.

Моля да бъде изискан служебно от Затвора-Бургас дневникът за предписание на здравните инспектори.

Моля да бъде изискано служебно и приложено досието на ищеца, включително и здравния картон. На последно място, моля да бъде приложен графикът за хигиенизация на помещенията за процесния период.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: По така направените доказателствени искания, на първо място в ЗИН не е предвидено воденето на такъв дневник и няма нормативно изискване където здравните инспектори да дават здравни предписания. За процесния период няма такъв дневник.

Относно графика за хигиенизиране на спалните помещения, доколкото знам, това е задължение на лицата, които ги обитават и почистване на помещенията е тяхно задължение. Не мога да отговоря какъв график правят и кой чисти.

По отношение на досието, моля да бъде конкретизирано какво точно от него трябва. Цялото досие е много обемно и не всичко е необходимо. Ако уточните какво точно трябва от досието, ще бъде предоставено.

АДВ. А.: Уточняваме да бъде изискан здравният картон, цялото здравно досие и Правилникът за вътрешния ред, действал през процесния период.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Не възразявам по така направеното уточнение.

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да бъдат призовани свидетелите.

 

Съдът счита за допустими и относими към предмета на спора направените от представителя на ищеца доказателствени искания, поради което

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит при режим на довеждане за следващо съдебно заседание Н.Д.Д..

ДОПУСКА до разпит при режим на призоваване Д.В.П., понастоящем в Затвора гр. Бургас, който да бъде призован чрез началника на Затвора - Бургас за следващо съдебно заседание.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи заверено копие на Правилника за вътрешния ред, действал към процесния период и цялото здравно досие на ищеца.

ПРИЕМА представеното с молба от ответника становище от началника на Затвора – Бургас.

 

За събиране на доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 10.11.2016 г. от 13.30 часа, за която дата и час страните редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         СЪДИЯ: