О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

   986      11.06.2014 година, гр. Бургас

 

 

Бургаският административен съд, шестнадесети състав, на единадесети май две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в следния състав:

Председател:       Станимир Христов

Членове: 1.  Румен Йосифов

                                                                                 2. Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 1215 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 229 и сл. от АПК, вр. чл. 63, ал.2 от ЗАНН.

С протоколно определение № 611 от 16.05.2014 г. по НАХД № 5085/2014 г. по описа на Районен съд- Бургас е прекратено производството по делото, образувано по жалба на В.Р.Т. с ЕГН ********** срещу наказателно постановление № 35495-О-F от 15.01.2013 г. на директора на Дирекция „Обслужване“ при ТД на НАП- Бургас.

Постъпила е частна жалба от В.Р.Т. с искане за отмяна на така постановеното определение и връщане делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия. В жалбата се поддържа, че наказателното постановление е получено от санкционираното лице, но не на датата, отбелязана върху приложеното по делото известие за доставяне, а на по-късна дата- 14.11.2013 г. и от тази дата е започнал да тече срокът по чл. 59, ал.2 от ЗАНН.

Ответната страна не е представя становище по частната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 230 от АПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна.

С оспореното определение Бургаският районен съд е прекратил производството по делото поради просрочие на подадената жалба. За да постанови този резултат съдът е приел, че наказателното постановление е връчено на жалбоподателя на 08.11.2013 г., а жалбата е депозирана едва на 18.11.2013 г., след изтичане на законоустановения 7-дневен срок за обжалване, поради което се явява недопустима.

Определението е законосъобразно.

От приложеното в преписката известие за доставяне се установява, че наказателното постановление е надлежно връчено на жалбоподателя по реда на чл. 180, ал.2 от НПК, приложим в първоинстанционното производство по силата на препращащата норма на чл. 84 от ЗАНН. Пощенската пратка е приета на 08.11.2013 г. от лицето Т.Т.Г., на адреса, посочен по делото от жалбоподателя- гр. ***. Срокът за оспорване на наказателното постановление е 7-дневен, съгласно разпоредбата на чл. 59, ал.2 от ЗАНН, и изчислен по правилата на чл. 183, ал.2 от НПК, вр. с 84 от ЗАНН, е изтекъл на 15.11.2013 г.- присъствен ден. Жалбата срещу наказателното постановление е депозирана в ТД на НАП- Бургас на 18.11.2013 г. с вх. № ИТ-00-15282, т. е. извън рамките на преклузивния срок за упражняване на това право. По делото липсват доказателства жалбата да е изпратена по пощата- не е приложен пощенски плик, нито други документи, които да удостоверят депозирането й в законоустановения срок. При тези данни БРС правилно е преценил същата като просрочена и е прекратил производството по делото.

Изложените в частната жалба доводи за наличие на уважителни причини за бездействието на жалбоподателя Т. не могат да обосноват друг извод. Твърдените обстоятелства са ирелевантни за настоящото производство по проверка законосъобразността на произнасянето на първоинстанционния съд, доколкото възстановяване на законоустановения срок за обжалване на наказателното постановление не е поискано своевременно по реда на чл. 186 от НПК, вр. с чл. 84 от ЗАНН.

С оглед изложеното съдът приема, че определението, с което е прекратено производството по делото, е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от горното и на основание чл. 221, ал. 2, предл. първо, вр. с чл. 236 от АПК, Бургаският административен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 611 от 16.05.2014 г. по НАХД № 5085/2014 г. по описа на Районен съд- Бургас, с което е прекратено производството по делото.

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:          1.      

 

                                

2.