Р Е Ш Е Н И Е  №919

 

гр.Бургас, 17 октомври 2008г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на десети април, през две хиляди и осма година, в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Г.Р.

                                                            ЧЛЕНОВЕ:

Л.А.

В.Е.

 

при секретар

Г.Ф.

и с участието

на прокурора

Т. С.

изслуша докладваното

от съдия

Л.А.

по КНАХ № 1215/2008г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството  е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

С решение № 33/27.05.2008г. постановен по НАХД 317/2008г. Царевски районен съд е отменил наказателно постановление №25903 от 11.12.2007г. на директора на РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол, към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, оправомощен от председателя на същата комисия, с което на “КА ЕМ – Варна”ООД, гр.Варна, представлявано от Х. Г. М. за нарушение на чл.46, т.2 от ЗТ, на основание чл.72 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв. 

Решението е обжалвано от наказващия орган. В жалбата са изложени доводи за неправилност и необоснованост на първоинстанционното решение. Касаторът иска от настоящата инстанция да отмени решението на районния съд и да постанови ново по съществото на спора, с което да потвърди наказателното постановление, като правилно и съответстващо на целта на закона.

В съдебно заседание, касаторът, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата. Посочва, че представените две удостоверения от Държавна агенция по туризъм не могат да заместят документ за категоризация, нито временно удостоверение за открита процедура. Иска решението на районния съд да бъде отменено.

Ответникът по касационната жалба, не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита жалбата за основателна, и пледира за отмяна на решението на районния съд и потвърждаване на наказателното постановление.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок, от надлежно легитимирано лице и е процесуално допустима. Разгледани по същество е основателна.

За да постанови решението си районния съд е приел, че дружеството жалбоподател е предприело необходимите мерки за да се снабди с категоризация или временно удостоверение за своя обект, като на 23.07.2007г.(преди проверката) е подало документи за категоризиране на обекта му до Държавна агенция по туризъм. Последната обаче, не е изпълнила задължението си по закон и не е издала навреме необходимото временно удостоверение, поради което друг държавен орган – КЗП е извършил проверка и поради несвоевременно издаденото временно удостоверение от Държавна агенция по туризъм КЗП е санкционирала “КА – ЕМ – Варна” ООД, гр. Варна. Според районния съд причината дружеството да не разполага с временно удостоверение за открита процедура по категоризиране е в забавянето на издаването на това удостоверение от агенцията по туризма. По тази причина районен съд е приел, че неправомерното поведение на Държавна агенция по туризъм не може да бъде вменено като нарушение на дружеството-жалбоподател, поради което е приел, че същото дружество не е осъществило състава на административното нарушение, за което е ангажирана отговорността му и е отменил атакуваното пред него наказателно постановление.

Настоящият състав не споделя правните изводи на първоинстанционния съд. За да предоставя туристически услуги в туристически обект съгласно чл.46, т.2 от Закона за туризма жалбоподателят е необходимо обекта да е категоризиран или за него да е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране. Районният съд е счел, че Държавна агенция по туризъм е следвало да издаде временно удостоверение към датата на подаване на заявлението, което действително е подадено три дни преди проверката на КЗП. Поради това съдът е приел, че наказаното лице не е осъществило състава на чл.72 във вр. с чл.46, т.2 от ЗТ, т.к. Държавна агенция по туризъм неправомерно е забавила издаването на временно удостоверение за открита процедура по категоризиране. Съгласно чл.2, ал.1 от НАРЕДБА за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения (Приета с ПМС № 357 от 27.12.2004г., обн., ДВ, бр.2 от 7.01.2005г., изм., бр.29 от 5.04.2005г., в сила от 5.04.2005г., изм. и доп., бр.46 от 12.06.2007г., в сила от 12.06.2007г., бр. 98 от 27.11.2007г.) определянето на категорията на туристическите обекти се извършва от председателя на Държавната агенция по туризъм по предложение на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти (ЕККТО) по чл.9а, ал.4 от Закона за туризма, какъвто е и обекта на жалбоподателя. Според чл.8, ал.1 от същата наредба ЕККТО разглежда заявлението на лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, в 14-дневен срок от постъпването му и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията на чл.6 от наредбата, предлага на председателя на Държавната агенция по туризъм да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок 3 месеца. Временното удостоверение за откритата процедура се изпраща до заявителя на адреса на обекта или на друг адрес, посочен от него, в 14-дневен срок от издаване на заповедта за откриване на процедурата по категоризиране. Видно от събраните от районния съд писмени доказателства тази процедура е разяснена от самата Държавната агенция по туризъм в двете удостоверения. В приложеното по делото временно удостоверение е посочено, че по конкретното заявление ЕККТО се е произнесла с протокол №РКК-06-14 на 17.08.2007г., заповедта на председателя на Държавната агенция по туризъм за откриване на процедурата по категоризиране на процесния туристически обект е №РКК-02-91/29.08.2007г. Така, че видно от фактите установени от първоинстанционния съд към момента на проверката и до 29.08.2007г. “КА ЕМ – Варна” ООД, гр. Варна не е притежавала временно удостоверение за откритата процедура поради това, че процедурата не е била открита, а не поради забавяне на издаването на това удостоверение от агенцията по туризма, както неправилно е приел районния съд. 

По изложените съображение решението на районния съд следва да се отмени като неправилно, а по съществото на спора да се потвърди  наказателното постановление.

Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл.222 от АПК, вр. с чл.63, ал.1, предл.2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение №33 от 27.05.2008г. постановено по НАХД №317/2008г. на Царевски районен съд, като вместо него постановява:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление  №25903/11.12.2007г. на директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, оправомощен от председателя на същата комисия, с което на “КА ЕМ – Варна” ООД, гр.Варна, ул.”Ген.Колев” №74а представлявано от Х. Г. М. за нарушение на чл.46, т.2 от ЗТ, на основание чл.72 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв. 

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                         

       2.