Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1280             27.06.2018 г.             град Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на четиринадесети юни две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Панайот Генков

 Членове: 1. Станимира Друмева

                  2. Румен Йосифов

 

при секретаря Кристина Линова и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Генков касационно наказателно административен характер дело номер 1214 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Митница Бургас, чрез старши юрисконсулт М.Л. против решение № 491/18.04.2018 г., постановено по НАХД № 5157/2017 г. на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 683/2017 г. от 02.10.2017 г. на Началника на Митница Бургас, с което на К.Д.Д. е наложена глоба в размер на 1 000 лева на основание чл. 126а, ал. 2 във вр. с ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и потвърди наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание касаторът не се явява и не изпраща представител.

Ответникът – К.Д.Д. не се явява, представлява се от адвокат Р.П., който оспорва жалбата. Счита първоинстанционното решение за провилно изаконосъобразно.

Представителят на Окръжна прокуратура –  Бургас дава заключение за основателност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Производството пред Районен съд –  Бургас е образувано по жалба на К.Д.Д., ЕГН **********, с адрес *** против наказателно постановление № 683/2017 г. от 02.10.2017 г. на Началник на Митница Бургас. Отговорността на Д. е ангажирана за това, че на 22.03.2017 г. в гр. Черноморец, встрани от автогарата при проверка по реда на ЗАДС, отказва да предостави на митническите органи документи и сведения. Деянието е квалифицирано като нарушение на чл. 126а, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове.

За да отмени оспореното наказателно постановление, първата инстанция е приела, че е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, ограничаващо правото на защита на жалбоподателя да разбере в какво точно нарушение е обвинен. Посочено е, че с АУАН жалбоподателят е обвинен за деяние извършено на 22.03.2017 г., а с наказателното постановление е наказан за нарушение извършено на 06.04.2017 г.

Решението на Районен съдБургас е неправилно и следва да се отмени.

Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК, по реда на глава ХІІ от АПК.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са основателни.

Съгласно разпоредбата на чл. 126а, ал. 2 във вр. с ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове с глоба в размер от 200 до 1000 лева или с имуществена санкция от 500 до 2000 лева се наказва лице, което не окаже съдействие или възпрепятства митническите органи при упражняването на правомощията им, както и лице, което е длъжно по този закон да предостави на тези органи стоки, документи и сведения, но откаже това. В настоящият случай от събраните доказателства се установява по безспорен начин, че на 22.03.2017 г. в гр. Черноморец, встрани от автогарата К.Д.Д. при проверка по реда на ЗАДС, отказва да предостави на митническите органи документи и сведения.

Действително в АУАН е посочена като дата на нарушението 22.03.2017 г., а в НП – 06.04.2017 г., но разминаването видно от констативната и описателната част на НП съставлява техническа грешка. При описване на нарушението в НП като дата на извършването му е посочена 22.03.2017 г., правилно е посочено и, че на същата дата е съставен протокол за извършената проверка № 345, както и че на същата дата съдовете, съдържащи течност с мирис и характеристики на алкохол са били иззети с опис на иззетите акцизни стоки. Единствено в заключителната част на НП е посочена като дата на нарушението – 06.04.2017 г. – датата на съставянето на АУАН. Предвид изложеното и предвид факта, че в описателната част на НП, в АУАН и в Протокола за извършена проверка като дата на нарушението е посочена датата 22.03.2017 г., настоящият състав приема, че при изписването на датата в заключителната част на НП е допусната техническа грешка. Не е налице допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което да доведе до ограничаване правото на защита на Д..

Като е достигнал до изводи различни от изложените Районен съд – Бургас е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХIII състав

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 491/18.04.2018 г.,  постановено по НАХД № 5157/2017 г. на Районен съд – Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 683/2017 г. от 02.10.2017 г. на Началника на Митница Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 683/2017 г. от 02.10.2017 г. на Началника на Митница Бургас, с което на К.Д.Д. е наложено наказание глоба в размер на 1 000 лева на основание чл. 126а, ал. 2 във вр. с ал. 1 от ЗАДС.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                 

 

                                                                                2.