Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 06 октомври  2008г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на осемнадесети септември, през две хиляди и осма година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: Л.А.

                                                                                        В.Е.

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора Т. С., изслуша докладваното от съдия Г.Р.  КНАХ № 1214/2008 Г.

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът - РДНСК – гр.Бургас, чрез мл. юрисконсулт А., обжалва Решение № 44/25.06.2008 г., постановено по НАХД № 330/2008 г. на Районен съд – гр. Царево. С решението е отменено Наказателно постановление № 44-ДНСК-1079/28.12.2007 г. на зам.-началника на ДНСК – гр. София, с което на „КРАШ – 2000” ООД – гр. София за нарушение на чл. 237, ал.1, т. 3 от ЗУТ е  наложена имуществена санкция в размер на 20 000 лева.

В съдебно заседание касаторът поддържа жалбата си, като изтъква аргументи за неправилно приложение на материалния закона.

Ответникът по касационната жалба, чрез процесуалния си представител - адвокат Р., намира решението на районния съд за правилно и законосъобразно.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас намира, че следва да се остави в сила решението на районния съд.

Касационната жалба е подадена от лице, имащо право да обжалва решението по см. на чл. 210 ал.1 АПК и в срок, поради което е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

При цялостна проверка на постановения първоинстанционен акт, съдът намери, че фактите по делото са правилно установeни, а формираните въз основа на тях изводи са законосъобразни по следните съображения:

Установено е, че в полза на „КРАШ – 2000” ООД е било издадено разрешение за строеж № 11/20.01.2006 г. за изграждена на обект „Вилно селище - Златна перла ІІ” в УПИ ІІ – 2013, кв.2, местност „Дълбоки дол”, землище на с.Варвара, община Царево. Така издаденото разрешение за строеж е било отменено със заповед № 81/14.11.2006 г. на началника на РДНСК – гр. Бургас, която е била оспорена и за проверка на законосъобразността й е било образувано административно дело № 1279/2006 г. по опис на Окръжен съд – гр. Бургас, което към момента на извършване на проверката и издаване на наказателно постановление не е приключило с влязъл в сила съдебен акт.

На 13.06.2007 г. служители на РДНСК – гр. Бургас са извършили проверка на обекта, при която са констатирали, че в същия няма строителни работници и не се извършват строително-монтажни работи, а по тяхно описание обектът се почиства от битови отпадъци. На следващия ден е била извършена повторна проверка на обекта, за която също бил съставен констативен протокол, с отразяване, че в обекта е изпълнен изкоп с посочени размери от трафопост и в него са положени тръби и кабели. При последваща проверка, извършена на 02.07.2007 г. е констатирано изпълнение на изкоп в обекта, с положена пощадкова канализация и изградени ревизионни шахти, за което бил съставен и констативен протокол. На същия ден – 02.07.2007 г., началникът на РДНСК – гр. Бургас е издал заповед № 64/02.07.2007 г., с която на основание чл.224, ал.3 във вр. с ал.4 от ЗУТ е спрял всички видове СМР на строеж кабелна мрежа НН в „Ваканционно селище – Златна перла І и ІІ”. По тази заповед също е образувано съдебно административно производство пред Административен съд – гр. Бургас, което не е приключило с влязъл в сила съдебен акт.

На 10.07.2007 г. срещу „КРАШ – 2000” ООД е съставен АУАН № 44, в който е посочено, че продължава изпълнение на СМР на строежа в условията на отменено разрешение за строеж, което се изразява в изпълнени изкопи с положени тръби и кабели от трафопост до сградите и изградена площадкова канализация от тръби с ревизионни шахти. В акта е указано, че строителството е изпълнено през м.юни 2007 г., като са цитирани посочените по-горе констативни протоколи. Въз основа на този АУАН № 44 е било издадено и наказателното постановление. В основа на така установените факти правилно районният съд е приел, че не е налице извършено нарушение така както се сочи в наказателното постановление, по следните причини. Посочените в наказателното постановление СМР са изпълнени преди датата, на която е  издадена заповедта за спиране на всички видове СМР-та. Не е налице и извършване на строително-монтажни работи при строеж със спряно действие на строителните книжа. Само наличието на заповед, с която се отменя разрешението за строеж, не е основание да се приеме, че същото е със спряно действие по причина, че жалбата против заповедта, с която е отменено строителното разрешение, има суспензивен ефект.

В този смисъл констатираните строително-монтажни работи са извършени при неотменено разрешение за строеж и преди наложена забрана за извършване на строително-монтажни работи.

Именно по изложените съображения не може да бъде приета и тезата на касатора, че санкционираното дружество е действало в хипотезата на отменено разрешение за строеж и при издадена заповед за спиране на действието на строителните книжа.

Поради изложеното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 АПК, Бургаският административен съд

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 44/25.06.2008 г., постановено по НАХД № 330/2008 г. на Районен съд – гр.Царево, с което е отменено Наказателно постановление № 44-ДНСК-1079/28.12.2007 г. на зам.-началника на ДНСК – гр. София,.

Решението не подл ежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………ЧЛЕНОВЕ: 1. ………………………………………

 

                                                                                     2. ………………………………………