О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                               

№ 1269/06.06.2018 година, град Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на шести юни, две хиляди и осемнадесета година,  в състав:

 

 СЪДИЯ: Веселин Енчев   

 

 разгледа адм. д. № 1213/2018 година

 

Производството е образувано по жалба вх. № 6524/08.05.2018 година (по описа на ТД – Бургас на НАП, ИРМ - Сливен) от Р.М.Б. с ЕГН ********** и адрес ***, против решение № 33/10.04.2018 година на директора на ТД – Бургас на НАП.

С разпореждане № 2262/16.05.2018 година (лист 1) жалбата е оставена без движение, а на жалбоподателя е указано да представи доказателство за внесена държавна такса в размер на 10 лева – за разглеждане на оспорването. Със същото разпореждане жалбоподателят е предупреден, че при неизпълнение на указанията, жалбата ще бъде оставена без разглеждане.

Жалбоподателят е уведомен за указанията на 28.05.2018 година, видно от отбелязването върху разписката на съобщението, изпратено до него.

Срокът за изпълнение на указанията е изтекъл на 04.06.2017 година.

До настоящия момент, процесуалната нередовност на жалбата не е отстранена.

Установеното обстоятелство е пречка за разглеждането на спора по същество, предвид разпоредбите на чл. 151 т.3 и чл. 158 ал.1  от АПК.

Затова, на основание чл.158 ал.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 6524/08.05.2018 година (по описа на ТД – Бургас на НАП, ИРМ - Сливен) от Р.М.Б. с ЕГН ********** и адрес ***, против решение № 33/10.04.2018 година на директора на ТД – Бургас на НАП.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1213/2018 година.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: