ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 17.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  седемнадесети   октомври                   две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1213  по описа за 2016 година

На именното повикване в 11:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Т.С.- редовно уведомен, не се  явява лично,  представлява се  от процесуален   представител адв.А.Т., надлежно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР  на  Дирекция  „Социално подпомагане“  гр.Айтос, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща  представител.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.Т.- Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки за разглеждане на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото.

Административното дело е образувано по жалба от С.Т.С., ЕГН ********** *** против  Заповед № А735/18.04.2016г. на директора на ДирекцияСоциално подпомагане“ – Айтос, потвърдена с Решение № 6/18.05.2016г. на директора на Регионална дирекцияСоциално подпомагане“ – Бургас.

Иска се отмяна на оспорения административен акт.

 

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някои от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.  

Указва на административния орган, че в негова тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

 

АДВ.Т.-Поддържам жалбата, нямам възражение по доклада. Няма да соча допълнителни доказателства.Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна , поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на делото по същество

АДВ.Т.- Моля да съобразите доводите ми, които са  изложени в жалбата, като съобразите и обстоятелството, че по смисъла на СК  законодателят допуска  упражняването на родителските права да се договори  между родителите  с със споразумение.Това споразумение може действително да бъде потвърдено от съда, но тава е само правна възможност.Следва да се съобрази, че  в действащия СК  са предвидени два способа за уреждане на въпроса, свързан с упражняването на родителските права от двамата родители и когато между родителите е налице съгласие  не е необходимо завеждане  на иск.Въпросът се решава със споразумение.Моля да съобразите и доводите в жалбата за това, че правните норми, на които се позовава административния  орган касаят съгласието на майката бащата да получава помощите  за детето е предвидено само в обжалваната хипотеза, при която родителските права  са упражняват едновременно от двамата родителите, какъвто не е настоящия случай. Моля да присъдите  в полза на доверителя  ми  съдебно-деловодните разноски.Моля да се връчват съдебните   книжа на адреса на  адвокатската  кантора- гр.Бургас,ул.Сливница №31, ет.1.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: