ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№……….              дата 04 юли 2011 год.              гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 04 юли 2011 год.,

 в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар:………………

Прокурор:……………...

 

разгледа адм. дело 1213 по описа за 2011 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

         Производството е по реда на чл.166, ал.2 и ал.3 от АПК.

         Съдът е сезиран с жалба, подадена от кмета на община Царево, с предмет на оспорване - Заповед № РД-49/25.05.2011г.  на директора на РИОСВ – Бургас, с която, на основание чл.42, ал.1, т.3 и § 5, ал.6 от ПР на Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, е наредено да бъде преустановена експлоатацията на депо за неопасни отпадъци, находящо се в ПИ с идентификатор 37023.15.43, гр.Китен, считано от 26.05.2011г., както и да се предприемат мерки за неговата рекултивация. На основание чл.60, ал.1 от АПК административният орган е допуснал предварително изпълнение на издадената заповед.

         Предмет на настоящото произнасяне е оспореното от жалбоподателя разпореждане на административния орган за допускане на предварителното изпълнение на издадения административен акт.

         Съгласно разпоредбата на чл.166, ал.2 от АПК при всяко положение на делото до влизането в сила на решението по искане на оспорващия съдът може да спре предварителното изпълнение, допуснато с влязло в сила разпореждане на органа, издал акта по чл. 60, ал. 1, ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда. За конкретния случай съдът взема предвид естеството на спорните обществени отношения, свързани с преустановяване експлоатацията на депо за неопасни отпадъци – Китен, считано от 26.05.2011г. и предприемане на мерки за неговата рекултивация. Безспорно е, че дейностите по депониране на отпадъци са такива, засягащи живота и здравето на значителен брой лица и са свързани не само с поддържане хигиената на населеното място, но и обезпечават нормалното им обезвреждане. Представената административна преписка не съдържа данни процесното депо, находящо се в ПИ с идентификатор 37023.15.43, гр.Китен да е изчерпало своя капацитет и да са предприети мерки по закриването му, поради което следва да се приеме, че няма пречки то да продължи да се ползва по предназначение до закриването му по надлежния ред. В случай, че се откаже достъпът до депото и отпадъците бъдат извозвани до друго депо, находящо се в землището на с.Равадиново, община Созопол, в какъвто смисъл са част от мотивите на издадената заповед, това безспорно би причинило значителна вреда в тежест на община Царево, предвид необходимостта от заплащане на допълнителни разходи от общинския бюджет, свързани с транспортиране на отпадъците при по-голямата отдалеченост на депото в с.Равадиново, община Созопол, в сравнение с това, находящо се в гр.Китен.

         Отделно от това, за настоящия случай съдът съобрази и мотивите на административния орган, обосновали разпореждането му за допускане на предварително изпълнение по реда на чл.60, ал.1 от АПК. Нормата регламентира възможността за постановяване на разпореждане, включено в административния акт, за предварително изпълнение, ако това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. В тежест на административния орган е да изложи конкретни съображения за наличието на някоя от изброените предпоставки, които да обуславят постановяване на разпореждане за предварителното му изпълнение. За да допусне предварително изпълнение на административният акт, директорът на РИОСВ – Бургас се е обосновал, че същото се налага с оглед предотвратяване, намаляване и ограничаване на вредното въздействие на депата върху човешкото здраве и околната среда и изпълнението на поетите от Република България като страна член на Европейския съюз ангажименти във връзка с третирането на битовите, строителните и производствените отпадъци. Така посочените фактически основания за допускане на предварителното изпълнение в мотивите на обжалваното разпореждане от страна на административния орган не са обосновани, тъй като не са установени наличие на особено важни държавни или обществени интереси, опасност, че може да бъде осуетено или затруднено изпълнението на акта или че от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда. Основните съображения за допускане на предварително изпълнение на решението са твърде общи и се отнасят изобщо за депата за отпадъци, а не за конкретното депо. В този смисъл, не би могло да се направи несъмнен извод, че по отношение на процесното депо е налице необходимост по смисъла на закона от предварителна изпълняемост на постановената със заповедта принудителна административна мярка.

         На основание изложените мотиви, искането за спиране на допуснатото с разпореждане на административния орган предварително изпълнение на принудителната административна мярка, наложена със Заповед № РД-49/25.05.2011г. на директора на РИОСВ – Бургас, е основателно и като такова следва да бъде уважено, поради което и на основание чл.166, ал.3 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         СПИРА допуснатото с разпореждане на административния орган предварително изпълнение на принудителната административна мярка, наложена със Заповед № РД-49/25.05.2011г. на директора на РИОСВ – Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

НАСРОЧВА съдебно заседание за разглеждане на жалбата по същество на 07.11.2011г. от 13,30 часа.

Да се ПРИЗОВАТ страните.

 

                                                                            СЪДИЯ: