Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                 21.11.2008г.           град Бургас

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети състав, на двадесет и трети октомври две хиляди и осма година в публично заседание в следния състав:

 

Председател:   Т.Е.

        Членове:   1. З.Б.

                            2. Д.Д.

 

при секретаря Г. Ф. и прокурор В. Ч. като разгледа докладваното от съдия Е. касационно наказателно административен характер дело номер 1213 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изречение ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208 – чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Комисия за защита на потребителите – Регионална дирекция – Бургас против решение № 32/27.05.2008г., постановено по НАХД № 313/2008г. по описа на Районен съд – гр.Царево, с което е отменено издаденото от касатора наказателно постановление № 25900/11.12.2007г. и наложената на „КА ЕМ-Варна” ООД със седалище и адрес на управление в гр.Варна, ул.”Генерал Колев” № 74А, представлявано от Х. Г. М. имуществена санкция в размер на 1000 лева на основание чл.72 от Закона за туризма за нарушаване на чл.46, т.2 от същия закон. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт и да потвърди наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В подкрепа на твърденията си касаторът не представя доказателства.

Ответникът – „КА ЕМ-Варна” ООД не изпраща представител в съдебно заседание и не изразява становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователно оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, за която атакуваният съдебен акт е неблагоприятен. Подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е неоснователна.

            Производството пред Царевски районен съд е образувано по оспорване на КА ЕМ-Варна” ООД със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул.”Генерал Колев” № 74А, представлявано от Х. Г. М. против наказателно постановление № 25900/11.12.2007г., издадено от касатора, с което на търговеца е вменено нарушение на чл.46, т.2 от Закона за туризма и на основание чл.72 от същия закон му е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – гр.Царево отменя атакуваното постановление. Приема за установено, че на 23.07.2007г. дружеството депозира пред Държавната агенция по туризъм документи за категоризиране на ресторант, находящ се в хотелски комплекс „Серенити бей” в к.к. “Нестинарка” – гр.Царево. На 26.07.2007г. е извършена проверка от контролните органи при КЗП – РД – Бургас, която установява, че в обекта се извършва туристическа дейност без да има валидно удостоверение за категоризация или временно удостоверение за открита процедура. С нарочно писмо изх.№ 16/26.07.2007г. жалбоподателят прави искане пред държавния орган за сертифициращ документ по чл.50, ал.4 от ЗТ. С писмо изх.№ РКК-10-1513/27.07.2007г. ДАТ уведомява дружеството, че заявлението не е разгледано. На 29.08.2007г. е проведено заседание на експертната комисия, а временното удостоверение е издадено на 04.09.2007г. Релевантните за спорното правоотношение юридически факти са установени от събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства и въз основа на тях е формиран извод за неправомерно поведение на Държавната агенция по туризъм и незаконосъобразно наложена санкция.

            Решението на ЦРС е правилно, но по съображения, различни от изложените в мотивната му част.

            Съгласно разпоредбата на чл.46, т.2 от ЗТ лицата, предоставящи туристически услуги са длъжни да ги извършват в обект, който е категоризиран или на който е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране. Неизпълнението на предписаното в цитираната норма поведение е скрепено с имуществена санкция, която е регламентирана в чл.72 от ЗТ.

В настоящия случай страните не оспорват, че ответникът по касация стопанисва проверявания обект и към момента на проверката не притежава документ, който да удостовери категорията на ресторанта или откриването на процедура за това. Визираното в чл.72 от ЗТ административно нарушение е формално и осъществено от обективна страна, но констатираното от първоинстанционния съд продължително бездействие на административния орган и манифестираната от търговеца поведенческа активност и инициатива е основание да се приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. Според регламента на цитираната норма за маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание като предупреди нарушителят устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание.

По изложените съображения, сезираният касационен състав намира, че атакуваното съдебно решение е правилно и следва да се остави в сила.

Водим от горното и на осн. чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд

 

Р Е Ш И:

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 32 от 27.05.2008г., постановено по НАХД № 313/2008г. по описа на Районен съд – гр.Царево, с което е отменено наказателно постановление № 25900/ 11.12.2007г., издадено от директора на РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол към КЗП и наложената на КА ЕМ-Варна” ООД със седалище и адрес на управление в гр.Варна, ул.”Генерал Колев” № 74А, представлявано от Х. Г. М. имуществена санкция в размер на 1000 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1……………………..

 

                                                                                                                 2……………………...