Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер  1005               07 ноември  2008 година           Град  Бургас

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, ХІІІ състав, в публично  заседание на  двадесет и трети октомври,  две хиляди и  осма година, в състав:                                               

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

                                                    ЧЛЕНОВЕ:1. З.Б.

                                                                        2. Д.Д.

Секретар М.В.

Прокурор В. Ч.

като разгледа докладваното от съдията З.Б.                              

касационно административно дело номер 1212   по описа за  2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:   

    Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

       Образувано е по касационна  жалба на Директора на Комисията за защита на потребителите - Регионална Дирекция- гр. Бургас  против решение № 34 от 27.05.2008 година, постановено по административно наказателно дело  № 315/ 2008 година по описа на Районен съд- Царево, с което е отменено наказателно постановление № 25901 от 11.12.2007 година на директора на Регионална дирекция на областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна Дирекция „ Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, оправомощен със Заповед № 588 / 18. 08. 2006 година на председателя на  КЗП, с което на  „КА ЕМ – Варна” ООД, със седалище и адрес на управление – гр. Варна, ул. „Генерал Колев” №74 А, представлявано от Х. Г. М., за нарушение на чл. 46, т.2 от Закона за туризма /ЗТ/,  на основание чл. 72 от с.з. е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1000.00 лева. 

         Касаторът, чрез процесуалния си представител, поддържа  касационната жалба. Твърди, че решението на районния съд е неправилно и незаконосъобразно. Моли съда да го отмени, тъй като е постановено в нарушение на материалния закон и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, представляващи касационни основания по смисъла на чл.348, ал.1, т. 1 и 2  от НПК. Не представя доказателства. Сочи съображения.

         Ответникът по касационната жалба, не се представлява и не взема становище по нея. Не ангажира доказателства.

          Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата. Намира, че решението на Царевския   районен съд като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

          Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, от лице, което има правен интерес по смисъла на чл. 210, ал.1 от АПК, съдържа необходимите форма и реквизити, е процесуално допустима. Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка, Административен съд Бургас, ХІІІ състав, намира за неоснователна по следните съображения :

          С решение № 34 от 27. 05. 2008 година, постановено по административно- наказателно дело  № 315/ 2008 година по описа на Районен съд- гр. Царево, е отменено наказателно постановление № 25901 от 11.12.2007 година на Директора на регионална дирекция на областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна Дирекция „ Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите, оправомощен със Заповед № 588 / 18. 08. 2006 година от председателя на  КЗП, с което на „КА ЕМ – Варна” ООД, със седалище и адрес на управление – гр. Варна, ул. „Генерал Колев” №74 А, представлявано от Х.Г.М., за нарушение на чл. 46, т.2 от Закона за туризма /ЗТ/,  на основание чл. 72 от с.з. е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1000.00 лева.

Касаторът, чрез процесуалния си представител твърди, че в решението на първоинстанционния съд е постановено при непълнота на доказателствата, а установената и приета от съда фактическа обстановка не се подкрепя от доказателствата по делото. Счита, че така наложеното административно наказание „имуществена санкция”, в установения от закона минимален размер, е справедливо.

Санкцията на нарушителя е наложена, затова, че на 26.07.2007 година, след извършена проверка от служители на Комисията за защита на потребителите – РД - Бургас в лоби- бара на хотел „Серенити бей”, къмпинг „Нестинарка”,  находящ се в гр. Царево, било установено, че дружеството извършва туристическа дейност – ресторантьорство в обекта без да има издадено удостоверение за категоризация или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране. Резултатите от проверката били отразени в констативен протокол №К-06287 от 26.07.2007 година / л.10-13 от преписката/. Въз основа на посочените обстоятелства, на нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение № 25901/03.08.2007 година и издадено наказателно постановление със същия номер от 11.12.2007 година.

За да постанови решението си, първоинстанционният  съд е приел, че  дружеството, макар и да не е изпълнило вмененото му с правната норма на  чл. 46, т.2 от ЗТ, да предоставя туристически услуги в категоризиран туристически обект или в обект, на който е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, е предприело необходимите мерки, още преди извършване на проверката- на 23.07.2007 година, да категоризира обекта- лоби-бар или да го снабди с временно удостоверение при открита процедура по категоризиране. Приел е още, че липсата на временно удостоверение, което се дължи на забава при издаването му от  Държавната Агенцията по туризъм, не може да е основание за ангажиране на административнонаказателната отговорност на дружеството, поради което е отменил оспореното наказателно постановление.

Административен съд – Бургас изцяло споделя изводите  на ЦРС относно  установените факти, кореспондиращи със събраните по делото доказателства. Счита също, че макар и формално  осъществени признаците на предвиденото в закона административно нарушение, предвидени в нормата на чл. 46, т.2 от ЗТ, се касае за маловажност на случая по чл. 28 от ЗАНН, тъй като преди извършване на проверката в туристическия обект е стартирана процедурата за категоризирането му, респ. по издаване на временно удостоверение по категоризация в Държавната Агенция по туризъм. / виж. КП №К-06287 от 26.07.2007 година, л. 11 от преписката/.

Ето защо, съдът, в решаващия състав, намира, че не са налице наведените в касационната жалба, доводи за отмяна на решението, поради което същото като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл. 221, ал.2 от АПК, Административен съд- Бургас, ХІІІ състав,

 

                                                      Р     Е     Ш     И  :

 

         ОСТАВЯ В СИЛА  решение №  34 от 27. 05. 2008 година, постановено  по административно-  наказателно дело №  315 / 2008 година по описа на Районен съд – Царево.

         РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.             

 

                                                                                        2.                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За да постанови решението си, първоинстанционният  съд е приел, че  търговецът не е осъществил състава на визираното в  АУАН и наказателно постановление, административно нарушение, тъй като законът не му вменява в задължение да обявява цените на предлаганите от него стоки- сандвичи тип „дюнери” за килограм освен за брой, като се е позовал на разпоредбата на чл. 19, ал.1 и 2 от ЗЗП, поради което е отменил процесното наказателно постановление.    

Настоящият съдебен състав не споделя изводите на първоинстанционния съд по прилагане на материалния закон.  Законът за защита на потребителите регламентира изчерпателно задълженията по обозначаване на цените на стоките и услугите в р.ІV от с.з.  В ДР на ЗЗП- пар. 13, т.8 и 9,  се съдържат легални определения на понятията   „ продажна цена” и „цена за единица мярка”, а именно: „ продажна цена” по смисъла на ЗЗП е крайната цена на бройка или за определено количество стока, включваща ДДС и всички необходими данъци и такси, а „цена за единица мярка” е крайната цена, включваща ДДС и всички допълнителни данъци и такси за единица мярка за предлаганата стока. Единицата мярка за стоки търгувани според теглото им е един килограм.  В конкретния случай, на нарушителя ЕТ „АКД-Адриан Младенов” е наложена имуществена санкция за нарушение на разпоредбата на чл. 20, ал.1 от ЗЗП.  От  АУАН и от свидетелските показания става ясно, че при извършената проверка е било установено, че в търговския обект е поставена табела с обявени цени в български лева на различните видове дюнери, на български език, без да е посочена цената за  единица мярка, т. е. търговецът е изпълнил само част от задължението си вменено му от разпоредбата, за нарушаване, на която му е наложена имуществената санкция, а именно, че е обозначил продажната цена и е поставил табела за нея, без да е посочил цената на единица мярка, респ. липсва указание за грамажа на предлаганите стоки – дюнери - малък, среден и голям. Нормата на чл. 20, ал.1 от ЗЗП се отнася за всички стоки. Законът прави изключение само за онези, при които цената за единица мярка е идентична с продажната цена, като настоящият казус не попада в тази хипотеза.

Като е приел обратното, Районният съд, е приложил неправилно материалния закон- касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК, поради което първоинстанционното решение следва да бъде отменено, а вместо него да бъде постановено друго, с което обжалваното постановление да бъде потвърдено. На основание чл. 213, т.3 от АПК, нарушителят следва да бъде осъден да заплати държавна такса от 25. 00 лева по сметка на Административен съд- Бургас.

              Воден от тези съображения, при наличие на касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК във връзка с  чл. 221, ал. 1 и 2 от АПК, Административен съд- Бургас, ХІІІ състав,

 

                                           Р     Е     Ш     И  :

 

         ОТМЕНЯ решение № 56 от 11. 04. 2007 година, постановено по административно- наказателно дело  № 225 / 2006 година по описа на Районен съд- гр. Царево като вместо него постановява:

          ПОТВЪРЖДАВА  наказателно постановление № 29316 от 07. 11. 2006 година на Директора на регионална дирекция на областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна Дирекция „ Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите, оправомощен със Заповед № 588 / 18. 08. 2006 година от председателя на  КЗП, с което на  ЕТ „АКД- Адриан Младенов” със седалище и адрес на управление- гр. София, кв. „Гоце Делчев”, бл.239, вх.В, ет.3, ап.56, представлявано от Адриан Илиев Младенов, за нарушение на чл. 20, ал.1 от Закона за защита на потребителите,  на основание чл. 200 от с.з. му е наложена имуществена санкция в размер на 300.00 лева.

         ОСЪЖДА  ЕТ „АКД- Адриан Младенов” да заплати по сметка на Административен съд- Бургас държавна такса в размер на 25.00 / двадесет и пет / лева.

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                  ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                     2.