ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 30.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тридесети ноември                              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1211 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Дъбова гора“ ООД се явяват управителят Д.К. и адвокат П. надлежно упълномощен.

Ответникът- директор на Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Приморско не изпраща представител, редовно уведомен.

 

Адвокат ПЕТРИЧЕВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Дъбова гора“ ООД против Акт за установяване на задължения по декларация №0004/30.03.2015г., мълчаливо потвърден от директора на дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Приморско.

По делото е постъпила административната преписка.

Съдът УКАЗВА на страните доказателствената тежест, както следва: ответникът следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат ПЕТРИЧЕВ: Поддържам жалбата. Заявявам, че няма издаден акт, с който да е оставена без разглеждане жалбата срещу АУЗД. Категорично заявявам, че няма такъв акт. Твърдя, че имотът е извън регулация, земеделска земя е, територията се намира насред полето. Считам, че следва да се допусне счетоводна експертиза, която да отговори на въпроси по отношение на начина, по който е формирано задължението в АУЗД. Моля вещото лице да отговори на следните задачи: 1. По отношение данък недвижими имоти спазени ли са изискванията при определяне на данъчната оценка, както за земята, така и за новопостроената сграда извън границите на населеното място; 2. Каква е базисната данъчна оценка на квадратен метър в съответната зона и какъв е коефициентът за местоположение, коефициентът за инфраструктура, коефициентът за индивидуална характеристика, коефициентът за етажност. Също така са начислени и някакви туристически такси, които не мога да кажа от къде произтичат. Моля вещото лице да отговори и на този въпрос за начислените туристически такси. По отношение на такса битови отпадъци вещото лице да даде заключение как са формирани и да се посочи размера на таксите по отделните компоненти- сметосъбиране, поддържане на територия за обществено ползване, за обезвреждане на битовите отпадъци в депа. На този етап други доказателства няма да соча.

 

СЪДЪТ намира приложените по делото писмени доказателства за допустими и относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Направеното искане за допускане на съдебно-счетоводната експертиза съдът намира за основателно, доколкото по поставените въпроси са необходими специални знания и заключението ще спомогне за изясняване на делото. Следва да се укаже на жалбоподателя, че не сочи доказателства за установяване на твърденията си относно статута на земята. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените от пълномощника на жалбоподателя в днешното съдебно заседание задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице С.А..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 250 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

УКАЗВА на жалбоподателя, че не сочи доказателства относно статута на процесния имот.

 

Съдът, с оглед събиране на допуснатите доказателства, намира, че следва да се насрочи друго заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.01.2017г. от 11.40ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.13 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: