ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 15.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На петнадесети февруари                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1211 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.50 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Дъбова гора“ ООД се явява управителят Д.К..

Ответникът- директор на Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Приморско не изпраща представител, редовно уведомен.

Явява се вещото лице С.А..

 

ЖАЛБОПОДАТEЛЯТ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от жалбоподателя с приложени към нея писмени доказателства по опис, в изпълнение на определението от 30.11.2016 г.

 

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

С.В.А., 53г., българка, български гражданин, неосъждана. Без особени отношения със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице А.: Представила съм заключение, което поддържам.

 

Вещото лице А. на въпросите на г-н К.: В изпълнение на поставените ми въпроси съм проверявала документи в община Приморско и оттам се сдобих с информация по отношение на данъчната оценка, коефициентите и другите компоненти на определения данък. Не познавам района, в който се намира процесният имот, и не съм ходила на място. Ходила съм само в община Приморско, но не съм изследвала договори за сметосъбиране, защото не ми е било поставено като задача.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-счетоводната експертиза и определя на вещото лице А. възнаграждение в размер на 250 лв., съобразно представената справка-декларация, платимо от внесения предварителен депозит.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Моля да бъде допусната допълнителна съдебно-счетоводната експертиза, но моля да ми дадете възможност с писмена молба да формулирам задачите към вещото лице. Задачите ще са във връзка с това дали общината има договор за предоставяне на услугата по сметоизвозване, колко пъти в месеца се прави това, евентуално в какво депо се кара сметоизвозването и съответно за района - какво представлява инфраструктурата, има ли ток, вода, канал, улиците с трайна настилка ли са. Представям решение на Бургаския окръжен съд, с което се регистрира сдружение с нестопанска цел, което да обедини усилията си, за да може да създаде инфраструктура на така наречените новообразувани имоти в м.Лозята на с.Писменово. Това доказателство е относимо, доколкото показва, каква е инфраструктурата, която е направена от сдружението.

 

СЪДЪТ намира приложените към молбата на жалбоподателя писмени доказателства, както и днес представеното съдебно решение, за допустими и относими към предмета на спора, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Следва да се предостави възможност на жалбоподателя да формулира задачите към поисканата допълнителна съдебно-счетоводната експертиза. Ето защо съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към молбата вх. № 1422/13.02.2017г. писмени доказателства, както и днес представеното решение на Бургаския окръжен съд от 22.05.1995г.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да формулира задачите към допълнителната съдебно-счетоводна експертиза в 14-дневен срок от днес.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 05.04.2017г. от 10.40ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.59 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: