ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 14.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четиринадесети юли                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1211 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Дъбова гора“ ООД се явяват адвокат П..

Ответникът- директор на Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Приморско не изпраща представител, редовно уведомен.

Явява се вещото лице С.А..

 

Адвокат П.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Вещото лице А. със снета по делото самоличност: Представила съм допълнително заключение, което поддържам.

Вещото лице А. на въпросите на адвокат П.: Има такава такса в размер на 8.5 промила за ТБО, при все че е висока и не се харесва на някои хора. Такива промили по Черноморието има, не знам за вътрешността на страната какви са определените промили. Тези промили са определени от Общинския съвет.

 

Адвокат П.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението. Аз съм длъжен съм да уточня това, което трябва относно високия размер на промилите.

 

СЪДЪТ приема заключението на експертизата и определя на вещото лице А. възнаграждение в размер на 160 лева, съобразно представената справка-декларация, платимо от внесения предварителен депозит.

Адвокат П.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на пълномощника на жалбоподателя и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат П.: Моля да разгледате делото по същество и отмените АУЗД като необоснован, незаконосъобразен и неправилен. Моля да постановите решение, с което да отмените оспорения акт. Поддържам изложеното в жалбата до административния орган, както и изложеното в жалбата до съда. Считам, че жалбата е процесуално допустима по следните съображения – видно от събраните доказателства, както и видно от две експертизи, основна и допълнителна, сградата е негодна за обитаване и безспорно е доказано, че имотът е извън регулацията на село Писменово. Съгласно становището, с което са представени допълнително доказателства на ОП „Чистота и озеленяване“ Община Приморско, на стр.2 от становището, където са изброени всички пътни листи, имена на шофьори, и т.н. считам, че същите са ирелевантни, тъй като е посочено, че всички дейности са извършвани в регулацията на с Писменово, а очевидно е, че процесния имот е извън регулация. Що се отнася до заключението на вещото лице същото е посочило, че имотът е затревена площ навсякъде, няма улици, няма канализация, няма присъединяване към ВиК мрежа, към електроразпределително дружество и просто не може да се ползва по предназначение. В становището, което вече споменах, директорът на ОП „Чистотата и озеленяване“ е вписал, че при калкулацията, при определяне на промилите е писал, че се мете този имот, а там няма улици, нищо няма, това е къща насред полето. Очевидно, след изнесените факти и обстоятелства, следва заключението, че данъчният орган не е изпълнил задълженията си по ДОПК за служебна проверка на имота. Това е, което искам да кажа. Моля да ми бъдат присъдени направените по делото разноски, за което представям списък. Представям и писмени бележки.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.19 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: