ПРОТОКОЛ

 

Година 2017,05.04.                                                                     град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На пети април                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1211 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Дъбова гора“ ООД се явяват управителят Д.К. и адвокат П..

Ответникът- директор на Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Приморско не изпраща представител, редовно уведомен.

 

Адвокат П.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от пълномощника на жалбоподателя с поставени задачи към поисканата допълнителната съдебно-счетоводната експертиза. Препис от молбата е връчена на ответната страна за становище, като такова е постъпило с вх. №3285/03.04.2017г., ведно с писмени доказателства по опис.

 

Адвокат П.: Поддържам молбата за допълнителна експертиза. Моля да ми бъде дадена възможност да се запозная със становището на ответната страна и с така представената обемна преписка в разумен срок.

 

СЪДЪТ намира направеното искане за допълнителна съдебно-счетоводната експертиза за основателно, доколкото заключение с посочените задачи ще спомогне за изясняване на делото. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-счетоводната експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените с молбата на адвокат П. от 27.02.2017г. задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице С.А..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 160 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

 

СЪДЪТ, предвид обема на представените от ответната страна писмени доказателства и направеното от пълномощника на жалбоподателя искане, намира, че следва да се предостави възможност на последния да се запознае с тях и да заяви становище. Ето защо и с оглед извършване на допуснатата допълнителна съдебно-счетоводна експертиза,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да се запознае с представените доказателства и да заяви становище по тях в срок до следващото съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.05.2017г. от 11.30ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице, след внасяне на определения предварителен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.49 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: