ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 10.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На десети септември                                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1211 по описа за 2015 година

На именното повикване в 14:00  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Г.С., редовно призован, не се явява. Представлява се от адвокатите О., с пълномощно от днес и адвокат Й., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ изп.директор на Българска агенция по безопасност на храните- Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Н., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: да се даде ход на делото

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по жалба на В.Г.С. против заповед № ОСОС-97/28.05.2015година на изп.директор на Българска агенция по безопасност на храните- Бургас, с която на основание чл.106 т 2 от ЗД е прекратено е служебното правоотношение. С жалбата е съединен иск с правно основание чл. 121, ал. 1, т. 3 вр. чл. 104, ал.1 ЗДСл за заплащане на обезщетение, в размер на основната заплата на жалбоподателя за 6 месеца .

Съдът счита, че съгласно чл. 104, ал.1, изр.1 от ЗДСл, основната заплата за определяне на обезщетението е в размер на определената основна заплата на служителя към датата на признаването на уволнението за незаконно или на неявяването му да заеме службата.

Следователно, до влизане в сила на съдебното решение, с което уволнението е признато за незаконосъобразно е невъзможно определянето на размера на обезщетението. Предвид изложеното и на основание чл. 210, ал.2 от ГПК вр. чл. 144 АПК следва производството в частта за претендираното обезщетение за времето, през което жалбоподателя е останал без работа в следствие на незаконно прекратяване на служебното правоотношение  да бъде разделено в отделно производство.

Мотивиран така, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

РАЗДЕЛЯ производството по адм. д. № 1211/2015 г. по описа на Административен съд Бургас, образувано по жалбата на В.Г.С., срещу заповед № ОСОС-97/28.05.2015г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), с която на основание чл.106, ал.1, т.2 от Закона за държавния служител (ЗДСл) е прекратено служебното му правоотношение, от това по предявения иск за обезщетение с правно основание чл. 121, ал. 1, т. 3 от ЗДСл.

ПОСТАНОВЯВА настоящото дело да продължи разглеждането на направеното оспорване от В.Г.С., срещу заповед № ОСОС-97/28.05.2015г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).

РАЗПОРЕЖДА да се изготвят служебно заверени преписи от книжата по делото, които да се докладват на председателя на Административен съд Бургас за образуване на ново съдебно производство по иска за обезщетение.

Определението не подлежи на обжалване.                           

 

                                                               СЪДИЯ:

 

 Съдът докладва молба от 31.08.2015година от жалбоподателя, в която се изразява становище. Към молбата са приложени доказателства и пълномощно.

 

 АДВОКАТ О.: Поддържаме жалбата.

 

АДВОКАТ Й.: Поддържам жалбата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Оспорваме жалбата. Същата е неоснователна. Представям и моля да приемете административната преписка, ведно с длъжностите разписания и заповедта за утвърждаване  на щатните разписанията. Няма вътрешни правила за правила за подбор при съкращаване на длъжности, заети  по служебно правоотношение.

 

АДВОКАТ О.:  Моля за възможност да се запозная с представените доказателства в днешното съдебно заседание от ответника  и изразяване на писмено становище и евентуално за доказателствени искания във връзка с тях.

Нямам доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

АДВОКАТ Й.: Моля за възможност за запознаване с административната преписка и вземане на становище.

Нямам други доказателствени искания към този момент.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Нямам доказателствени искания към момента. Моля за възможност да се запозная и взема становище по представените от жалбоподателя доказателства към становището докладвано днес.

 

Съдът счита, че следва да даде възможност на страните да се запознаят с представените в днешното съдебно заседание доказателства и изразят становище, включително и да направят доказателствени искания, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените  със становище от 31.08.2015 година от жалбоподателя доказателства и представената в днешното съдебно заседание административна преписка.

 

ДАВА възможност на представителите на жалбоподателя  да се запознаят с представената в днешното съдебно заседание административна преписка и в 14-дневен срок да представят становище и направят доказателствени искания във връзка с тях.

                                  

ДАВА възможност на ответника да се запознае с молбата на жалбоподателя и приложените към нея доказателства и изрази становище в  14-дневен срок от днес.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го насрочва за 26.11.2015година от 13,50часа, за която дата и час страните редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:30часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    СЪДИЯ: