ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 14.05.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На четиринадесети май                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 120 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13.08 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Н.С.С., редовно уведомена, явява се лично.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” при ОБЩИНА ПОМОРИЕ, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

                  

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от адв.П. - пълномощник на жалбоподателката С., видно от която не се противопоставя по хода на делото; направила е конкретни доказателствени искания, част от които са свързани с попълване на административната преписка с документация, касаеща въвеждането в експлоатация на жилищна сграда в УПИ ІХ 5063 в кв.233 по плана на гр.Поморие, а другата част от доказателствените искания касаят допускане на съдебно-техническа експертиза с четири въпроса конкретно посочени.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Не се противопоставям по хода на делото.

 

Съдът не констатира процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Миналата година, 2017г., се издаде удостоверение за въвеждане в експлоатация. На края на 2015г. подписах Акт 15 с „особено мнение“, че сградата не отговаря за въвеждане в експлоатация и в последствие разбирам, не от строителната фирма, че вече има Акт 16. Отивам в общината и си взимам Акт 16. Сградата не отговаря, но след като е въведена в експлоатация от данъчната служба ми казаха, че аз задължително трябва да декларирам имотите.

         Начислените публични задължения за ТБО не са дължими, защото считам, че сградата не отговаря за въвеждане в експлоатация, поради което считам, че определените задължения на имотите в нея не са дължими от мен.

След среща с главния архитект на общината попитах как е издаден Акт 16. Отговорът беше, че Акт 16 се е издал по чл.177 от ЗУТ по документи, т.е. само по документи, без да са ходили на место.

След което ходих в данъчното да подам жалба и да изискат ТСУ да проверят на място, но от данъчното не ми отговориха.

Имотите в тази построена сграда съм ги декларирала с декларации по чл.14 от ЗМДТ, които са приложени по делото.

        

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалвания АУЗД.

 

Доказателственото искане на жалбоподателката, докладвано днес от съда и съдържащо се в депозираната молба, касаещо събиране на административна преписка във връзка с издаването на удостоверение за въвеждане в експлоатация, съдът счете това доказателствено искане за неоснователно, тъй като констатира неговата неотносимост към предмета на настоящия спор, касаещ установяване на публични общински вземания за данък върху недвижими имоти и ТБО.

На същото основание съдът счете за частично неоснователно, поради същата неотносимост,  доказателственото искане свързано с назначаване на съдебно-техническа експертиза по въпросите касаещи извършването на строителни работи на процесната сграда, а именно това са въпросите по т.1 и т.2 в депозираната молба.

Предвид възраженията на страната относно недължимост на публични задължения, както и произтичащото от това твърдение неправилност на техния размер и направеното доказателствено искане за назначаване на съдебна експертиза, която да установи размерите на местния данък и ТБО в процесната жилищна сграда, това са въпросите по т.3 и т.4 от докладваната днес молба, в тази част съдът счете това доказателствено искане за основателно, като пряко кореспондиращо с предмета на делото, следва да бъде уважено, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с приложените по делото писмени доказателства, а при необходимост и с допълнителна документация съхранявана в администрацията на Община Поморие, както и като вземе предвид наличните по делото декларации подадени на основание чл.14 от ЗМДТ, да отговори на поставените от жалбоподателката въпроси съдържащи се в докладваната днес молба в т.3 и т.4.

При изготвяне на експертизата вещото лице изрично следва да опише и да индивидуализира всеки един от процесните обекти, за който са определени публични задължения за данък и ТБО; за всеки един от тези обект да посочи относимата за него декларация  по чл.14 от ЗМДТ; относимия за всеки един от обектите титул за собственост, както и по отношение на всеки един от обектите да направи калкулация на дължимите задължения за данък за недвижими имоти и ТБО за 2017г. съобразно действаща Наредба за местни данъци и такси на територията на Община Поморие, съдържаща промилите, въз основа на които се изчисляват публичните задължения.

 

Експертизата да се изготви от вещото лице И.Б.при депозит в размер на 500 лева вносим от жалбоподателката в 7-дневен срок считано от днес.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА следващо съдебно заседание на 08.10.2018г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: