О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                      № 234

        гр.Бургас, 10.02.2016г.

Бургаският административен съд, ХХ-ти състав, в закрито заседание на десети февруари две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

разгледа докладваното от съдията адм. дело № 120 по описа на съда за 2016г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.158 от АПК.

Административното дело е образувано по жалба от С.П.Ч. *** против заповед № РД-16-1133/17.12.2015г., издадена от кмета на община Поморие.

С Разпореждане на съда от 18.01.2016г. жалбата е оставена без движение като е даден седем дневен срок на жалбоподателката да представи документ за платена държавна такса в размер на 10/десет/ лева по сметка на Административен съд – Бургас и да допълни жалбата си като посочи петитум, т.е. какво е искането до съда – да отмени, измени и т.н. оспорената заповед.

От приложеното по делото съобщение е видно, че жалбоподателката С.Ч. е получила лично препис от разпореждането на съда на 21.01.2016г.  Същата не е изпълнила дадените й от съда указания в посочения в съобщението срок, поради което жалбата й следва да бъде оставена без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл.158, ал.3, вр. с чл.150, ал.1 и чл.151 от АПК, съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.П.Ч. *** против заповед № РД-16-1133/17.12.2015г., издадена от кмета на община Поморие.

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 120 по описа на АдмС-Бургас за 2016г.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

СЪДИЯ: