Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер   691/09.04.2015               град Бургас

 

 

Административен съд – гр. Бургас, тринадесети състав, на дванадесети март две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

  Членове:   1. Станимира Друмева

                      2. Румен Йосифов

 

при секретаря Г.Ф. и прокурора Тони Петрова, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 120 по описа за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Д.Г.Н., ЕГН ********** *** против решение № 1917/01.12.2014г., постановено по НАХД № 4001/2014г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 14-0769-001337/28.04.2014г., издадено от началника на група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - гр.Бургас и наложените на касатора административни наказания: глоба в размер на 200 лева на основание чл.177, ал.1, т.3 от ЗДвП за нарушение на чл.102 от същия закон; глоба в размер на 150 лева на основание чл.179, ал.2, предложение 2 от ЗДвП за нарушение на чл.23, ал.1 от същия закон и глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП за нарушение на чл.123, ал.1, т.2 от същия закон. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът се представлява от адвокат А., който пледира за отмяна на решението.

Ответникът – началникът на група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - гр.Бургас не се представлява в съдебно заседание и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас изразява становище за неоснователно проведено оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл.211 от АПК и отговаря на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд - Бургас е образувано по жалба на Д.Г.Н. против наказателно постановление № 14-0769-001337/28.04.2014г, издадено от началника на група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - гр.Бургас, с което са й наложени следните административни наказания: глоба в размер на 200 лева на основание чл.177, ал.1, т.3 от ЗДвП за нарушение на чл.102 от същия закон; глоба в размер на 150 лева на основание чл.179, ал.2, предложение 2 от ЗДвП за нарушение на чл.23, ал.1 от същия закон и глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП за нарушение на чл.123, ал.1, т.2 от същия закон. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на РС - Бургас потвърждава наказателното постановление като приема, че акта за установяване на административно нарушение и наказателното постановление са издадени от компетентен орган, в законоустановените срокове при спазване на админисративнопроизводствените правила, разписани в ЗАНН и в съответствие с приложимия материален закон.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и трябва да се остави в сила.

От фактическа страна по делото е установено, че на 29.03.2014г., около 16,00 часа в гр.Бургас, до хотел „Атаген“ на кръстовището между бул. „Сан Стефано“ и бул.“Демокрация“ непълнолетният син на Д.Н. е управлявал лек автомобил с рег. № А 99 92 ВМ без да е правоспособен, не е спазил дистанцията, допуснал е ПТП със спиращия пред него автомобил с рег. № А 77 78 КН и не уведомил за това органите на МВР. Нарушенията са извършени от Я.М.Н., който е на възраст 15 години и 7 месеца и съгласно разпоредбата на чл.26 от ЗАНН не може да бъде субект на административнонаказателна отговорност При тези фактически данни, спорният по делото въпрос е допуснала ли е Н. съзнателно извършването на нарушенията от непълнолетния й син Я. Отговорът на този въпрос е положителен и е идентичен с този на решаващия съд.

Съгласно разпоредбата на чл.26, ал.3 от ЗАНН за административни нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им. В настоящия случай Н. не е направила възражение при съставянето на акта за установяване на административно нарушение, а едва в жалбата против наказателното постановление е развила тезата, че е скрила ключа за колата, но синът й го намерил. Това твърдение не е доказано по делото, поради което не може да оневини Н..

Като е достигнал да изводи, аналогични на изложените, първоинстанционният съд е постановил правилно решение, по отношение на което не са налице основанията за отмяна.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1917/01.12.2014г., постановено по НАХД № 4001/2014г. по описа на Районен съд – Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ:1.                                              2.