ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 11.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На единадесети юни                              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 120 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Тритикум трейд” ЕООД, редовно призован, явява се адвокат П., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

Явява се вещото лице С.А..

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата лица, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на съдебно-счетоводната експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

С.В.А. – 50 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам безпристрастно и вярно заключение.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ П.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

Нямам доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице като компетентно и добросъвестно изготвено и да определи възнаграждение за положения труд. Предвид липсата на доказателствени искания, следва да бъде приключено съдебното дирене и даден ход на устните състезания.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице С.А..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 650 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ П.: Уважаема госпожо Председател, моля като имате предвид подробно изложените в жалбата съображения, които изцяло поддържам, както и събраните по делото доказателства, включително и заключението на приетата в днешно съдебно заседание съдебно-счетоводна експертиза, да постановите решение, с което да отмените като незаконосъобразен обжалвания ревизионен акт.

Моля да ми определите срок, в който да представя писмена защита.

Моля да присъдите на доверителя ми направените по делото разноски, съгласно представения списък на разноските.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля уважаемият съд да постанови решение, с което отхвърли жалбата като неоснователна и потвърди като законосъобразен и правилен обжалвания ревизионен акт. От събраните по делото доказателства се установи, че за жалбоподателя не възниква право на данъчен кредит по процесните доставки. Сама по себе си и съдебно-икономическата експертиза не установява реалността на тези доставки, още повече, че констатациите на вещото лице съответстват на констатациите, направени и от органа по приходите в ревизионното производство, но в ревизионното производство органът по приходите е събрал и анализирал и други факти и обстоятелства от значение за признаването на правото на ползване на данъчен кредит. Няма да се разпростирам в подробности, съображенията са изцяло изложени в решението на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас и моля да ги вземете под внимание при постановяване на Вашия съдебен акт.

Моля да ми присъдите и юрисконсултско възнаграждение в размер на 2183 лева.

 

СЪДЪТ предоставя на страните възможност в 14-дневен срок от днес да изложат в писмен вид допълнителни съображения по спора и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: