ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 09.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На девети април                                    две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 120 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Тритикум трейд” ЕООД, редовно призован, явява се адвокат П., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91 ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата.

Моля да допуснете назначаване на счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите в молбата, която ви представям, с препис за колежката.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

Моля да приемете представените с административната преписка доказателства.

По отношение на искането да бъде назначена съдебно-икономическа експертиза, предоставям на съда.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Следва да уважи като основателно и искането на процесуалния представител на жалбоподателя да бъде допусната съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на поставените в представена в днешно съдебно заседание нарочна писмена молба въпроси. По отношение на въпрос 1.1. вещото лице следва, след като се запознае с представените документи, към всяка една от процесните фактури, да даде отговор на въпроса: По какъв начин тези документи са получили счетоводно отразяване при него? По идентичен начин следва да бъде формулиран и отговорът на въпрос 2.2. от молбата.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на поставените от адвокат П. въпроси, формулирани в нарочна писмена молба, като се съобразят уточненията, направени от съда в обстоятелствената част на това определение.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 650 лева, които да се внесат в 14-дневен срок от днес от жалбоподателя.

За вещо лице НАЗНАЧАВА С.А..

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 11.06.2014 г. от 10:30 часа, за която дата страните –уведомени.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: