Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 1099

 

гр.Бургас, 18.05.2013г.

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на петнадесети май, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

СЪДИЯ:  ГАЛИНА РАДИКОВА

 

при секретар Ст. А., като разгледа докладваното от съдия Г.Радикова  адм.д. № 120 по описа за 2013 година и за да се произнесе, съобрази:

Производството е по реда на чл. 210, ал.3 във връзка с чл. 215, ал.1 от ЗУТ.

Жалбоподателят "БЛЕК СИЙ ДИВЕЛОПМЪНТС" ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.София, ЕИК 175281733, представлявано от Х.Ф.П., чрез процесуалния представител адвокат Х. Д., оспорва Решение по протокол от 19.10.2012 г., постановено от назначена със заповед № РД-16-1211/29.09.2012 г. на кмета на Община Поморие комисия, с което е определена стойността на еднократното парично обезщетение, което следва да бъде изплатено на собственика на поземлен имот № 00833.5.212 по Кадастралната карта на гр. Ахелой, община Поморие,  част от който се засяга трайно от сервитут при изграждане на нова гравитачен колектор от облекчителна шахта до брегови кладенец на ПСОВ Равда, землище гр. Ахелой, община Поморие, в размер на 134 лева.

В жалбата се твърди, че оценката не е съобразена с действителната пазарна цена на имота, като се сочи и неотчитане на обстоятелството, от една страна, че придобивната цена на целия имот е 402 901 лева, и от друга – наличието на процедура по промяна предназначението на земята, което според него без съмнение оказва влияние при определяне на пазарната стойност. Иска се отмяна на оценката  като несправедлива.

В съдебно заседание жалбоподателят, чрез процесуалния си представител адвокат Д., поддържа жалбата, като счита, че оценката следва да бъде определена съобразно заключението на вещото лице по назначената съдебно-оценъчна експертиза.

Процесуалният представител на ответната страна счита, че оспорването е неоснователно и следва да бъде оставено без уважение.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, от фактическа страна намира следното:

Със Заповед № РД-09-25/09.04.2012 г. Областен управител на област с административен център Бургас на основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ е одобрил подробни устройствени планове – парцерални планове за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, както следва: отвеждащи канализационни колектори от ПСОВ Слънчев Бряг, с конкретно посочване на местонахождението и трасето на обекта, посредством указване на имотите, през които ще преминава, и довеждащи канализационни колектори от КПС 10 и КПС 10А, разположени в поземлен имот, намиращ се в гр. Несебър до ПСОВ Равда, отново с указание на конкретното трасе, през което ще преминава колекторът.

С писмо вх. № 08-10-4 от 12.06.2012 г. по опис на Община Поморие, Община Несебър е поискала по реда на чл.210 от ЗУТ да бъде образувана комисия, която да определи размерите на обезщетенията на собствениците на засегнатите имоти в землищата на изрично посочени населени места, сред които и имота, собственост на настоящия жалбоподател, по приложени актуални справедливи пазарни цени, изготвени от независим оценител на недвижими имоти. Посочени са и справедливи пазарни цени, изготвени от независим оценител на недвижимите имоти, описани в приложението към одобрения ПУП, според регистъра на засегнатите от трасето имоти.

Със Заповед № РД-16-1211/29.09.2012 г. Кметът на Община Поморие е назначил комисия, която с протокол от 19.10.2012 г. е приела за справедливи представените оценки от Община Несебър по отношение на засегнатите имоти и ги е одобрила. Според оценка, изготвена от независим оценител „Финконсулт – Бургас” ООД на 22.06.2012 г., за сервитутът, преминаващ през имот, собственост на настоящия жалбоподател, е било пределен размер на еднократно обезщетение на собственика на имота, в размер на 134 лева. Тази цена оценителят е определил, използвайки методи на пазарните аналози и при отчитане на срока, за който е учреден сервитутът, като по този критерий е прилаган коефициент – 0,623. За стойности на аналозите оценителят е използвал офертни цени, към които е приложил коригиращ коефициент – 10%.

 Според жалбоподателя този размер не е определен на база действителната пазарна цена на имота. Твърди, че последната за целите на извършване на оценката е била значително занижена, като изобщо не е била отчетена придобивната стойност на целия имот към момента на оценката, както и обстоятелството, че е налице започнало, но не приключило  производство по промяна на предназначението на имота. В подкрепа на становището си е ангажирал извършването на съдебно-оценъчна експертиза, която е приета по делото без възражение от страните.

Според заключението на вещото лице, изготвило експертизата, справедливата пазарна стойност на еднократното обезщетение за част от поземлен имот с идентификатор № 00833.5.212, попадаща  в границите на сервитут, с площ 53,9 кв.м. е в размер на 1 300 лева. За да обоснове този си извод вещото лице е използвало сравнителен метод, както и методика за определяне на справедлива стойност на сервитут, като е приложен коригиращ коефициент, отчитащ както срока, за който е учреден сервитутът, така и ограниченията, които същият налага на собственика на земята. При определяне на стойността по пазарни аналози, за изходна база са използвани офертни цени, коригирани с коефициент 15%, както и коефициент, коригиращ в зависимост от местоположението на сравняваните оферти и това на процесния имот.

При така изяснената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

Съгласно чл. 210, ал.1 от ЗУТ, изготвянето на оценки и определянето на размера и изплащането на обезщетения в изрично предвидените в закона случаи се извършват по пазарни цени, определени от комисия, назначена от кмета на общината, а съгласно ал.2 на същата разпоредба - решението на комисията се съобщава на страните по реда на АПК. Те могат да го обжалват по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ. Съгласно чл. 215, ал.2 от ЗУТ, по реда, предвиден в ал.1, могат да се обжалват и решенията на комисията по чл. 210, ал.3.

С оглед посочените разпоредби, съдът приема, че несъмнено по делото се оспорва акт на комисия, назначена от кмета на общината на основание чл. 210, ал.1 от ЗУТ. Възможността за оспорване на тези актове е изрично предвидена в чл. 210, ал.3 от ЗУТ.

Поради горното, съдът приема, че жалбата е подадена срещу подлежащ на оспорване административен акт, в преклузивния 14-дневен срок по чл. 215, ал.4 от ЗУТ от надлежна страна и е процесуално допустима.

Разгледана по същество е частично основателна.

Вещото лице по съдебно-оценъчната експертиза, е определило размера на еднократното парично обезщетение, като е отчело всички факти, при които приложението на методите за оценка на пазарната стойност ще даде възможност за определяне на  обективни стойности.

Съдът намира, че това заключение именно следва да бъде кредитирано при разрешаване на повдигнатия съдебен спор, тъй като същото в максимална степен е съобразено с пазарната конюнктура и отразява обективно  пазарната цена на имота за учредяване на сервитут, през който се дължи обезщетение. Съдът намира, че в случая утвърдената с оспорения протокол оценка е изготвена в противоречие със закона, тъй като същата изобщо не е отчела местоположението на имота, не е коригирала стойността, съобразно ограниченията, които сервитутът налага на собственика на земята по отношение на ползването, не е отчела и започналото производство по промяна предназначението на земята.

Спецификите на предмета на оценката и целите на извършването й са били отчетени от вещото лице по назначената съдебно-оценъчна експертиза, поради което и съдът намира, че това е справедливата пазарна цена, въз основа на която следва да бъде определен и еднократният размер на обезщетението.

Неоснователно е възражението на ответника, че заключението на вещото лице по назначената съдебно-оценъчна експертиза не следва да бъде кредитирана, тъй като същото е боравило с офертни цени като база за изчисление на стойността по метода на пазарните аналози. Следва да се отчете, че такива цени е използвал и независимият оценител, но последният е приложил по- нисък коригиращ коефициент и не е отчел редица релевантни за определянето на справедливата пазарна стойност на сервитута, факти.

По изложените съображения, съдът намира, че като е приела, че на собственика на поземлен имот № 00833.5.212 по Кадастралната карта на гр. Ахелой, община Поморие,  част от който се засяга трайно от сервитут при изграждане на нова гравитачен колектор от облекчителна шахта до брегови кладенец на ПСОВ Равда, землище гр. Ахелой, община Поморие, следва да бъде изплатено еднократно парично обезщетение в размер на 134 лева, комисията по чл. 210 ЗУТ при Община Поморие, е определила неправилно стойността на правото на прокарване.

Затова, обжалваното решение следва да се измени в частта, относно размера на определената стойност на правото на прокарване, като същата се увеличи от 134лв. на 1 300 лв..

Мотивиран от горното и на основание чл. 172, ал.2 от АПК, Административен съд - гр.Бургас, ІV състав,

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ Решение по протокол от 19.10.2012 г., постановено от назначена със заповед № РД-16-1211/29.09.2012 г. на кмета на Община Поморие комисия, с което е определена стойността на еднократното парично обезщетение, което следва да бъде изплатено на "БЛЕК СИЙ ДИВЕЛОПМЪНТС" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.София, ЕИК 175281733, представлявано от Х.Ф.П.- собственик на поземлен имот № 00833.5.212 по Кадастралната карта на гр. Ахелой, община Поморие,  част от който се засяга трайно от сервитут при изграждане на нова гравитачен колектор от облекчителна шахта до брегови кладенец на ПСОВ Равда, землище гр. Ахелой, община Поморие, като го увеличава от 134 (сто тридесет и четири)лв. на 1 300 (хиляда и триста)лв.

Решението на основание чл. 215, ал.7 от ЗУТ не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ: