ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 15.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На петнадесети май                                    две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 120 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:40 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Блек Сий Дивелопмънтс” ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат Х.Д., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Община Поморие, редовно уведомен, се явява адвокат Б., редовно упълномощен.

 

Явява се вещото лице М.Я.П..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на допуснатата съдебна експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

М.Я.П. – българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

На стр. 6 съм направила корекция, която представлява техническа грешка – вместо 1 400 –1300 лева. Отразяването върху експертизата съм извършила саморъчно и изписването на текста е мой.

 

АДВОКАТ Д.: При оценяването на имота, разбрах и от заключението, че се използва методът на сравнителните пазарни аналози. В този метод включено ли е като момент на оценяване или като корекционен индекс разликата между пазарните условия преди и сега при придобиването, или се взе предвид само настоящия момент?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Оценката е към настоящия момент. Методът, който съм използвала, не предвижда изследване на състоянието на пазара към момента на придобиване на имота, съотнесен към момент на издаване на оспорения акт.

АДВОКАТ Д.: Разгледани са всички варианти. Как би се отразило на едно бъдещо застрояване, ако не излезе на пазара имотът? Така, както е предвиден по проект, същата ли ще бъде пазарната му оценка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Считам, че пазарната цена на имота би се занижила вследствие на учредяване на сервитут. Цената на имота би била по-ниска.

АДВОКАТ Д.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме експертизата.

Не оспорвам оценката, която вещото лице е дало.

АДВОКАТ Б.: Изложили сте в метода на пазарните аналози, сравненията, определени оферти, които сте проверили. Тези оферти, доколкото разбирам, са оферти на пазара, откъдето сте свалили нужните Ви данни. Имате ли информация за реално извършени сделки?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Нямам информация за реално извършени сделки. Приела съм да работя с офертни цени, които съм коригирала с коефициент 15 % намаление, за това, че са офертни, а не цени по реално сключени сделки.

АДВОКАТ Б.: Нямам други въпроси. Оспорвам заключението по отношение  на определения размер, тъй като считам, че се базира не на реално извършени сделки, а на офертни цени.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П. НА ВЪПРОС НА СЪДА: Има сключени реални сделки за района към 2013 година, които обаче са изповядани на данъчна оценка. Затова, защото цените, които съм констатирала по реални сделки, са на данъчна оценка, съм преценила, че следва да използвам като пазарен аналог офертна цена, коригирана с коефициент, като считам, че за случая тя е най-правдоподобна.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице като компетентно и добросъвестно изготвено и да му определи възнаграждение за положения труд и затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице М.Я.П..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 412 лева, от които  400 лева да се изплатят от внесения депозит, а остатъкът от 12 лева са изплатени от процесуалният представител на жалбоподателя в съдебно заседание.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ, с оглед заявеното от страните за липса на доказателствени искания

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Д.: Моля да кредитирате заключението на вещото лице и да бъде приета за справедлива пазарната цена, посочена от него.

АДВОКАТ Б.: Уважаема госпожо съдия, моля да оставите жалбата без уважение.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: