ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 08.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На осми май                                               две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 120 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Блек Сий Дивелопмънтс” ЕООД, редовно призован, се явява адвокат Х.Д., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Община Поморие, редовно призован, се явява адвокат Б., редовно упълномощен.

 

Не се явява вещото лице М.П..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВОКАТ Д.: Представям и моля да приемете като доказателства по делото документи, удостоверяващи промяната на предназначението на имота, по отношение на който е извършена оценка.

АДВОКАТ Б.: Не възразявам да бъдат приети, още повече, че същите са обсъдени от вещото лице в изготвената експертиза.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени от адвокат Д. в днешно съдебно заседание. Следва да отложи делото за друга дата, на която да бъде изслушано вещото лице М.П.. На последната следва да се укаже в 3-дневен срок от получаване на съобщението да посочи причините за неявяването си в днешно съдебно заседание, с което е станала причина за отлагане на делото. При липса на посочване на уважителни причини за неявяване, съдът ще наложи санкция на основание чл.91, ал. 2 от ГПК.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените в днешно съдебно заседание от адвокат Д. заверени преписи от удостоверение за поливност, издадено от „Напоителни системи” ЕАД, клон Бургас; писмо изх. № 4645 от 26.11.2007 г., подписано от Директора на РИОСВ Бургас; Решение № БС-360-ЕО/2007 на РИОСВ Бургас; ПЗ за имот 00833.5.212 в м. „Пречиствателната”, землище на с. Ахелой, община Поморие; акт от 20.03.2008 г.; Заповед № РД-16-189/22.02.2008 г. на Кмета на Община Поморие; Протокол № 3 от 08.02.2008 г. на Експертен съвет при Община Поморие; акт от 15.10.2007 г.; Скица № 18776/04.06.2007 г.; 2 броя становища на Главния архитект на Община Поморие; мотивирано предписание по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ; проект на ПУП-План за застрояване.

УКАЗВА на вещото лице М.Я.П. в 3-дневен срок от получаване на съобщението да посочи причините за неявяването си в днешно съдебно заседание, като при липса на такива ще наложи санкция при хипотезата на чл. 91, ал. 2 ГПК.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 15.05.2013 г. от 11:30 часа, за която дата страните – уведомени.

Да се съобщи на вещото лице, включително и по телефон.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: