ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 11.06.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  единадесети юни                                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1209 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.В.Я., редовно и своевременно призован , се явява лично и с процесуален представител адв.Ц., с  представено в дн.с.з. пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ Р.Т.П., на длъжност началник група към ОДМВР Бургас, сектор „Пътна полиция“ Бургас, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща  представител.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

АДВ.Ц.: Да се даде ход на делото

                            

Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от Д.В.Я., ЕГН **********, с постоянен адрес: *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка/ПАМ/ № 18-0769-001029/24.04.2018г., издадена от Р.Т.П. на длъжност началник група към ОДМВР Бургас, сектор „Пътна полиция“ Бургас, упълномощена със заповед № 251з-209/18.01.2017г., с която на Д.В.Я., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, на основание чл.171, т.4 от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – Изземване на свидетелство за управление на водач на МПС, на който са му отнети всички контролни точки и не е изпълнил задължението си по чл.157, ал.4 от ЗДвП.

Иска се отмяната на оспорената заповед като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите най- късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

АДВ.Ц.: Нямам възражения по доклада. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Ц.: Уважаеми председател, в случая сме изправени пред хипотезата на чл.282, ал.1, т.9 от АПК, за  прекратяване на изпълнителното производство. Какво имам предвид. В случая в заповедта за изземване е посочено, че за периода от 2003г. до 2009г. са отнети всички контролни точки и от датата на визираното последно наказателно постановление в заповед №202/11.11.2009 година,  влязло в сила от 11.12.2009 година, на основание чл.157 ал.4 свидетелството за правоуправление е трябвало да бъде предадено и да се върне във съответната служба на МВР. Именно на тази дата, 11.12.2009 година, след като не е върнато свидетелството за правоуправление е следвало да бъде издадена заповед за изземване, каквато е издадена на 24.04.2018 година, т.е. тази заповед е трябвало да бъде издадена на 11.12.2009 година,тъй като от тази дата задължението за връщане на свидетелството  за правоуправление е станало изискуемо.

Въпреки това обаче такава заповед тогава не е била издадена, напротив на следващата година свидетелството за правоуправление е подновено и водачът е управлявал МПС до момента на спирането за проверка, както е записано в жалбата на 24.04.2018 година. Едва тогава наказващият орган е направил връщане назад около 10 години и е направил изчисления, където се е установява, че 2009 година водача е нямал контролни точки и е издал обжалваната в настоящето производство заповед. От деня, в който задължението за връщане е станало изискуемо - 11.12.2009 година до издаването на настоящата заповед за изземване на 24.04.18 година са изтекли повече от девет години и на основание чл.282, ал.1, т.9 от АПК правим възражение за прекратяване на административното производство, поради изтекла давност по чл.285, ал.5 и моля, да приемете за установено, че правото  на принудително изпълнение на заповед №18-0769-001029 издадена от Началник група на ОД на МВР Бургас,  с която е нередено изземване на свидетелството за правоуправление е погасено по давност и не съществува. Моля, да се произнесете в този смисъл, като Ви моля да присъдите в тежест на административния орган направените от доверителя ми разноски.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:14 часа.

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: